Waterschapsblad van Wetterskip Fryslân

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Wetterskip FryslânWaterschapsblad 2021, 7781Overige besluiten van algemene strekkingBekendmaking Projectplan Aanleg natuurvriendelijke oever en aanpassing regionale waterkering Doezumertocht 

Het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân heeft besloten vast te stellen het

 

Projectplan Aanleg natuurvriendelijke oever en aanpassing regionale waterkering Doezumertocht 

 

Dit Projectplan voorziet in het aanleggen van een natuurvriendelijke oever en als gevolg daarvan een gewijzigde meer landinwaarts gelegen regionale waterkering. Het werk vindt plaats langs de westzijde van de Doezumertocht, gemeente Westerkwartier nabij Grootegast. De zone van de natuurvriendelijke oever wordt ook gekwalificeerd als ecologische verbindingszone (EHS) van de provincie Groningen.

 

Ter inzagelegging 

Het projectplan en de bijbehorende stukken liggen vanaf de dag van publicatie zes weken ter inzage. U kunt deze inzien door de aan deze elektronische bekendmaking toegevoegde bijlage(n) te raadplegen. Kijk hiervoor onder: ‘Externe bijlagen’. U kunt die ook analoog inzien op het kantoor van Wetterskip Fryslân in Leeuwarden. U kunt hiervoor een afspraak maken met onderstaande contactpersoon.

 

Bezwaarschrift 

Tijdens de periode van de ter inzagelegging kunt u, met toepassing van afdeling 6.2 van de Algemene wet bestuursrecht, tegen dit besluit bezwaar maken. Ingevolge artikel 6:5 lid 1 Awb dient het bezwaarschrift te worden ondertekend en tenminste te bevatten: uw naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van bezwaar. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân, Postbus 36, 8900 AA Leeuwarden. Ook als u bezwaar heeft ingediend, mag het besluit worden uitgevoerd.

 

Voorlopige voorziening 

Naast het indienen van een bezwaarschrift kunt u ingeval van onverwijlde spoed, met toepassing van artikel 8:81 Awb, een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland, afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen.

 

Informatie 

Voor nadere informatie kunt u bellen met de heer L. Zijlstra en voor vragen over het indienen van een bezwaarschrift of het vragen van een voorlopige voorziening met de Vakgroep Juridische Zaken van Wetterskip Fryslân, via telefoonnummer: 058 - 292 22222.