Waterschapsblad van Wetterskip Fryslân

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Wetterskip FryslânWaterschapsblad 2021, 7327Overige overheidsinformatieBekendmaking (digitale) openbare vergadering van de adviescommissie DSF (Dijken, Steden en Financiën) van het algemeen bestuur van Wetterskip Fryslân d.d. maandag 21 juni 2021 om 19:00 uur.

 

Op maandag 21 juni 2021 vindt de openbare vergadering plaats van: de adviescommissie DSF (aanvang: 19.00 uur)

Voor woordvoerders vindt de vergadering plaats in de Woudazaal, 2e etage kantoor Wetterskip Fryslân. Voor publiek en belangstellenden via Teams.

 

Agenda:

 

 

* Opening en vaststellen agenda

 

 

* Acties en toezeggingen

 

 

- Verslag vorige vergadering 10 mei 2021

- Openstaande acties

 

 

* Rondvraag

 

 

* Terugkoppeling werkgroep voortgangsrapportage AB Informerend

- Presentatie door dhr. De Jong

 

 

 

* Kaderbrief 2022 - 2026 Oordeelsvormend

 

 

 

* Zienswijze begroting NBK Oordeelsvormend

 

 

 

* Voortgangsrapportage 2021-I (NAZENDING) Oordeelsvormend

 

 

 

* Waterveiligheidsrapportage Informerend

 

 

 

* Mededelingen en ingekomen stukken

 

 

 

* Sluiting

 

 

Vanaf dinsdag 15 juni 2021 liggen de stukken ter inzage in het waterschapskantoor en zijn ze te raadplegen op de website: http://wetterskipfryslan.notubiz.nl

 

Voor belangstellenden is het mogelijk om, over onderwerpen die op de agenda staan, tijdens de vergadering in te spreken. Aanmelding hiervoor kan via tel. 06 – 4617 2004.