Waterschapsblad van Wetterskip Fryslân

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Wetterskip FryslânWaterschapsblad 2021, 7326Overige overheidsinformatieBekendmaking (digitale) openbare vergadering van de adviescommissie SKZ (Systeembeheer, Kwaliteit en Zuiveringen) van het algemeen bestuur van Wetterskip Fryslân d.d. dinsdag 22 juni 2021 om 19.00 uur via Teams.

 

 

Op dinsdag 22 juni 2021 vindt de openbare vergadering plaats van: de adviescommissie SKZ (aanvang: 19.00 uur – digitaal via Teams)

 

Agenda:

 

 

* Opening en vaststellen agenda

 

 

* Acties en toezeggingen

 

- Verslag vorige vergadering 11 mei 2021

- Openstaande acties

 

 

* Rondvraag

 

 

* Slibstrategie   Oordeelsvormend

 

 

* Optimalisatie Slibketen fase 1 Heerenveen Oordeelsvormend

 

 

* Peilbesluit Oudega Waterfront Oordeelsvormend

 

 

* Peilbesluit Nije Wielen Oordeelsvormend

 

 

* Peilbesluit Feansicht – herziening Oordeelsvormend

 

 

* Mededelingen en ingekomen stukken

 

 

* Sluiting

 

 

Vanaf dinsdag 15 juni 2021 a.s. liggen de stukken ter inzage in het waterschapskantoor en zijn ze te raadplegen op de website: http://wetterskipfryslan.notubiz.nl

 

Voor belangstellenden is het mogelijk om, over onderwerpen die op de agenda staan, tijdens de vergadering in te spreken. Aanmelding hiervoor kan via tel. 06 – 4617 2004.