Waterschapsblad van Hoogheemraadschap van Rijnland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hoogheemraadschap van RijnlandWaterschapsblad 2021, 6419Beschikkingen | afhandelingPublicatie watervergunning 2021-000724 het uitvoeren van grondverzet ter plaatse van Molenkade 2 in Leimuiden

Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft op17 mei 2021 een vergunning verleend voor het uitvoeren van grondverzet aan het binnentalud van de regionale waterkering van de Groote- en Heilige Geestpolderpolder in de vorm van het ophogen van het bestaande maaiveld met maximaal 3,00 m tot een hoogte van maximaal NAP min 1,15 m. Eén en ander in de kern- en beschermingszone van het binnentalud van de waterkering ter plaatse van perceel plaatselijk bekend als Molenkade nr. 2 en kadastraal bekend als Leimuiden sectie A3711.

 

De stukken liggen tot en met 28 juni 2021 ter inzage in het kantoorgebouw van Rijnland, Archimedesweg 1 in Leiden. Voor inzage van de stukken moet u een afspraak maken: 071 - 3063494.

 

Als u belanghebbende bent kunt u tijdens de inzagetermijn schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. U richt dat aan dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Rijnland, postbus 156, 2300 AD Leiden. Na het indienen van een bezwaarschrift blijft de vergunning van kracht. Wel kunt u, naast het indienen van een bezwaarschrift, de Voorzieningenrechter vragen een voorlopige voorziening te treffen. U richt dat verzoek aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank 's-Gravenhage (sector Bestuursrechtspraak), postbus 20302, 2500 EH Den Haag.

 

U kunt ook digitaal bezwaar maken bij Rijnland via www.rijnland.net/bezwaar of digitaal om een voorlopige voorziening verzoeken bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

 

Voor informatie over de vergunning kunt u contact opnemen met de heer Koning van de afdeling Vergunningverlening & Handhaving, telefoon (071) 306 34 95.

 

Leiden, 17 mei 2021