Waterschapsblad van Waterschap Brabantse Delta

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap Brabantse DeltaWaterschapsblad 2021, 6093Overige overheidsinformatieOntwerp-projectplan Waterwet kering Weimeren (Noordrand Midden)

Het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta heeft op 11 mei 2021 het ontwerp-projectplan Waterwet voor de kering Weimeren goedgekeurd en vrijgegeven voor inspraak.

 

Achtergrond

Binnen het werkgebied van waterschap Brabantse Delta ligt 425 kilometer aan regionale waterkeringen (dijken). Deze zorgen voor de bescherming tegen hoogwater voor bewoners en bedrijven. Een deel van deze keringen voldoet niet aan de nieuwste normen en moet uiterlijk in 2023 verbeterd zijn. Ook de regionale kering rondom Weimeren voldoet niet meer aan de norm: hij is te laag en in de basis niet sterk genoeg.

 

De polder Weimeren is een waterberging en is aangewezen als natte natuurparel, een hoogwaardig nat natuurgebied. In een gedeelte van de polder Weimeren werken we op dit moment aan natuurontwikkeling. Bij de graafwerkzaamheden komt kleiig zand en veen vrij. Het kleiige zand wordt opgeslagen en gaan we gebruiken om de kering te verstevigen. Hierdoor werken we op een duurzame manier aan de versterking van deze dijk. Omdat kleiig zand niet even stevig is als dijkenklei, hebben we van dit zand meer nodig om aan de veiligheidsnorm te voldoen. Hierdoor wordt de kering een stuk groter dan we gewend zijn.

 

Dit projectplan gaat over het ontwerp van deze nieuwe dijk. Tegelijkertijd hebben we naar het watersysteem rondom de polder Weimeren gekeken, zodat we aan onze wateraan- en afvoer kunnen blijven voldoen en de waterkwaliteit kunnen verbeteren.

 

Ook hebben we gekeken naar de milieueffecten van dit plan. Deze studie is verwoord in de mer-beoordeling. Hierbij is duidelijk geworden dat er met deze werkzaamheden geen grote milieueffecten te verwachten zijn en dat er geen verdere mer-studie nodig is. De onderbouwing van deze studie ligt ook ter inzage.

Het plan inzien

Het ontwerp-projectplan en alle stukken die daarbij horen (inclusief de mer-beoordeling) liggen vanaf nu voor een periode van 6 weken ter inzage.

Digitale informatieavond 

Waterschap Brabantse Delta organiseert een digitale informatieavond. De avond vindt plaats via Microsoft Teams op dinsdag 1 juni 2021 van 19.00 tot 20.00 uur. Iedereen die geïnteresseerd is, kan deze avond bijwonen. Ga voor meer informatie over de informatieavond en het project naar www.brabantsedelta.nl/noordrandmidden. U kunt zich per mail aanmelden voor de informatieavond via noordrandmidden@brabantsedelta.nl

Indienen zienswijze

U kunt gedurende de periode van de terinzagelegging een zienswijze indienen. Hoe dit werkt kunt u lezen op onze https://www.brabantsedelta.nl/ter-inzage-leggen/website.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met omgevingsmanager mevrouw E. van Aart via telefoonnummer 076 564 15 46 of e-mail noordrandmidden@brabantsedelta.nl