Waterschapsblad van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hoogheemraadschap Hollands NoorderkwartierWaterschapsblad 2021, 534Overige besluiten van algemene strekkingPeilbesluit Jaarlijkse herziening 2019 vastgesteld

Op 7 oktober 2019 heeft het college van hoofdingelanden van Hoogheemraadschap

Hollands Noorderkwartier het peilbesluit Jaarlijkse herziening peilbesluiten 2019 vastgesteld. Het hoogheemraadschap is verantwoordelijk voor het peilbeheer in het beheergebied van hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK). In peilbesluiten wordt vastgelegd welke waterpeilen onder normale omstandigheden worden gehandhaafd in de verschillende gebieden en binnen welke marges dat gebeurt. De peilbesluiten bieden rechtszekerheid aan inwoners en belanghebbenden over de randvoorwaarden die vanuit het waterbeheer gelden om het grondgebruik te ondersteunen.

Kleine tussentijdse wijzigingen of geconstateerde kleine afwijkingen worden in eenjaarlijkse herzieningenronde aan het bestuur van HHNK voorgelegd. Belangrijk hierbij is dat deze afwijkingen worden voorzien van een korte afweging, waarin wordt getoetst of er geen effecten zijn op de omgeving, noch effecten op de korte en lange termijn.

Doelstelling is om jaarlijks op deze wijze de kleinere geconstateerde afwijkingen en wijzigingen in het watersysteem te bundelen. Op deze manier zorgen we voor nog betere en actuelere peilbesluiten en meer flexibiliteit om tussentijds kleine wijzigingen te verwerken.

Inzage

Het peilbesluit en de bijbehorende toelichting zijn met ingang van de datum van verschijning van deze publicatie in te zien. U kunt de stukken inzien door de bij deze elektronische bekendmaking gevoegde bijlage(n) te openen. Kijk hiervoor links op deze pagina onder ‘Externe bijlagen’.

De documenten zijn via bovengenoemde site te downloaden en tegen betaling van de kosten in papieren vorm verkrijgbaar.

Beroep

Een belanghebbende die door het besluit in zijn belang wordt getroffen kan binnen zes weken na bekendmaking van het besluit beroep instellen bij de Rechtbank Noord-Holland, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Het beroepschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten naam en adres van de indiener, dagtekening van het beroep, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van het beroep. U kunt alleen beroep instellen als u tijdig een zienswijze over het ontwerpbesluit hebt ingediend of als u redelijkerwijze niet kan worden verweten dat u geen zienswijze over het ontwerpbesluit hebt ingediend.

Als u beroep instelt moet u griffierecht betalen. Een ingediend beroep schorst niet de werking van het besluit. Daarvoor dient u een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank. U kunt ook digitaal beroep instellen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Voor meer informatie verwijzen wij naar www.hhnk.nl of kunt u zich wenden tot mevrouw L. Oomes, (072) 582 8282.