Waterschapsblad van Hoogheemraadschap van Rijnland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hoogheemraadschap van RijnlandWaterschapsblad 2021, 5180Beschikkingen | afhandelingPublicatie besluit 2021-006542 het hebben en aanbrengen van mantelbuizen ter hoogte van Heiligegeestlaan 30 te Rijnsaterwoude

Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft op 23 april 2021 een besluit genomen voor:

a. Het hebben en aanbrengen van een PE 100 SDR 11 mantelbuis door middel van een boogboring ten behoeve van het pand met nummer 28;

b. Het hebben en aanbrengen van een PE 100 SDR 11 mantelbuis door middel van een boogboring ten behoeve van het pand met nummer 30. Een en ander ter hoogte van Heiliggeestlaan 30 te Rijnsaterwoude.

 

De stukken liggen tot en met 5 juni 2021 ter inzage in het kantoorgebouw van Rijnland, Archimedesweg 1 in Leiden. Voor inzage van de stukken moet u een afspraak maken: 071 - 3063494.

 

Als u belanghebbende bent kunt u tijdens de inzagetermijn schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. U richt dat aan dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Rijnland, postbus 156, 2300 AD Leiden. Na het indienen van een bezwaarschrift blijft de vergunning van kracht. Wel kunt u, naast het indienen van een bezwaarschrift, de Voorzieningenrechter vragen een voorlopige voorziening te treffen. U richt dat verzoek aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank 's-Gravenhage (sector Bestuursrechtspraak), postbus 20302, 2500 EH Den Haag.

 

U kunt ook digitaal bezwaar maken bij Rijnland via www.rijnland.net/bezwaar of digitaal om een voorlopige voorziening verzoeken bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

 

Voor informatie over de vergunning kunt u contact opnemen met de heer J. Verheul van de afdeling Vergunningverlening & Handhaving, telefoon 071-306 3611.

 

Leiden, 23 april 2021