Waterschapsblad van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hoogheemraadschap Hollands NoorderkwartierWaterschapsblad 2021, 4734Overige besluiten van algemene strekkingOntwerp-Legger Wateren 2021 ter inzage

Op 6 april 2021 heeft het Dagelijks Bestuur van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier de ontwerp-Legger Wateren 2021 vastgesteld.

Ontwerp-Legger Wateren 2021

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier zorgt voor voldoende en schoon water in de sloten en meren van Noord-Holland ten noorden van het Noordzeekanaal. Om dat doel te bereiken stelt het hoogheemraadschap eisen aan het onderhoud van de wateren. Het is van belang dat de wateren blijven bestaan, de juiste afmetingen hebben en worden onderhouden. In de Legger Wateren 2021 legt het hoogheemraadschap vast wie het onderhoud van de verschillende waterlopen en onderdelen van het watersysteem moet uitvoeren.

Inzage

Het ontwerp van de legger en het Beschrijvend deel inclusief toelichting zijn met ingang van de datum van verschijnen van deze bekendmaking in te zien. U kunt het Beschrijvend deel inclusief toelichting inzien door de bij deze elektronische bekendmaking gevoegde bijlage(n) te openen. Kijk hiervoor op deze pagina onder 'Externe bijlagen'. De Legger Wateren zelf heeft echter een dusdanige bestandsgrootte dat deze niet via deze website kan worden ingezien. Ga daarom naar: https://www.hhnk.nl/legger-wateren. Tegen betaling van de kosten zijn documenten ook in papieren vorm verkrijgbaar.

Zienswijze

Belanghebbenden kunnen vanaf de dag waarop het ontwerpbesluit ter inzage is gelegd gedurende zes weken hun zienswijze(n) naar keuze schriftelijk of mondeling naar voren brengen bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.

Dit kan op de volgend manieren:

  • 1.

    Schriftelijk per post. U stuurt uw zienswijze naar Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Postbus 250, 1700 AG Heerhugowaard. Vermeld daarbij het dossiernummer HHNK/20002083.

  • 2.

    Digitaal, via het daarvoor bestemde webformulier https://www.hhnk.nl/een-zienswijze-indienen/. Vermeld het dossiernummer HHNK/20002083.

  • 3.

    Mondeling. U kunt hiervoor een afspraak maken, graag bellen met het algemene nummer (072)582 8282. Van uw zienswijze wordt een verslag gemaakt.

Het hoogheemraadschap beantwoordt alle ingebrachte zienswijzen in een Nota van inspraak. Deze wordt bij de bekendmaking van het definitieve besluit (digitaal) gepubliceerd.

Procedure vaststelling

De Legger Wateren 2021 wordt voorbereid met toepassing van de openbare voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht. Dit betekent dat belanghebbenden in de gelegenheid worden gesteld een zienswijze over de ontwerp-Legger Wateren 2021 naar voren te brengen. Na sluiting van de termijn voor het inbrengen van zienswijzen wordt de Legger Wateren 2021 vastgesteld door het algemeen bestuur, al dan niet met wijzigingen naar aanleiding van ingebrachte zienswijzen.

Na vaststelling van de Legger Wateren 2021 is beroep tegen de Legger Wateren uitsluitend mogelijk tegen de aanwijzing van onderhoudsplichtigen en onderhoudsverplichtingen op grond van artikel 78 tweede lid Waterschapswet. Tegen de vaststelling van de ligging, vorm, afmeting en constructie van de waterstaatswerken overeenkomstig artikel 5.1 van de Waterwet is geen beroep mogelijk, behoudens voor zover daarbij de ligging van een waterbergingsgebied of beschermingszone als bedoeld in de Waterwet wordt vastgesteld of gewijzigd.

Belanghebbenden die geen zienswijzen op de ontwerp-Legger Wateren 2021 naar voren hebben gebracht lopen het risico dat ze niet-ontvankelijk worden verklaard in hun beroep.

Informatie

Voor meer informatie kunt u bellen met het algemene nummer (072)582 8282, en geef aan dat u een vraag hebt over de Legger Wateren 2021.