Waterschapsblad van Waterschap Scheldestromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenWaterschapsblad 2021, 4356Plannen | overigWatervergunning Biervliet

Het waterschap heeft op grond van de Waterwet een watervergunning vastgesteld voor het in een oppervlaktewaterlichaam lozen van afvalwater, afkomstig van een bodembeschermende voorziening voor het wassen van motorvoertuigen en werktuigen, gelegen bij de inrichting aan de Paviljoenweg in Biervliet.