Waterschapsblad van Hoogheemraadschap van Rijnland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hoogheemraadschap van RijnlandWaterschapsblad 2021, 4014Beschikkingen | afhandelingPublicatie besluit 2021-002920 het aanbrengen en hebben van een waterleiding ter plaatse van de Herenweg 67 te Rijnsaterwoude

Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft op 30 maart 2021 een besluit genomen aan Oasen N.V. voor het middels een boogboring aanbrengen en hebben van een waterleiding Ø 32 mm PE 100 SDR 11 binnen de kern- en beschermingszone van een regionale kering ter plaatse van Herenweg 67 te Rijnsaterwoude.

 

De stukken liggen tot en met 13 mei 2021 ter inzage in het kantoorgebouw van Rijnland, Archimedesweg 1 in Leiden. Voor inzage van de stukken moet u een afspraak maken: 071 - 3063494.

 

Als u belanghebbende bent kunt u tijdens de inzagetermijn schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. U richt dat aan dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Rijnland, postbus 156, 2300 AD Leiden. Na het indienen van een bezwaarschrift blijft de vergunning van kracht. Wel kunt u, naast het indienen van een bezwaarschrift, de Voorzieningenrechter vragen een voorlopige voorziening te treffen. U richt dat verzoek aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank 's-Gravenhage (sector Bestuursrechtspraak), postbus 20302, 2500 EH Den Haag.

 

U kunt ook digitaal bezwaar maken bij Rijnland via www.rijnland.net/bezwaar of digitaal om een voorlopige voorziening verzoeken bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

 

Voor informatie over de vergunning kunt u contact opnemen met de heer Dukker de afdeling Vergunningverlening & Handhaving, telefoon (071) 306 34 60.

 

Leiden, 30 maart 2021