Waterschapsblad van Waterschap Brabantse Delta

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap Brabantse DeltaWaterschapsblad 2021, 3947Overige overheidsinformatieTerinzagelegging ontwerp Leggerboek bergingsgebieden

Het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta maakt bekend dat het in zijn vergadering van 30 maart 2021 het aangepaste ‘ontwerp Leggerboek bergingsgebieden‘ heeft vastgesteld ten behoeve van de inspraak.

 

Ontwerp Leggerboek bergingsgebieden

In de legger legt het waterschap vast aan welke eisen (ligging, vorm, afmetingen en constructie) waterstaatswerken zoals waterlopen en duikers moeten voldoen (artikel 5.1 lid 1 Waterwet). Daarnaast worden onderhoudsverplichtingen of onderhoudsplichtige in de legger aangewezen (artikel 78 lid 2 Waterschapswet). De legger bepaalt daarmee voor een belangrijk deel welke regels uit de Keur en de Waterwet ter plaatse gelden. Het ontwerp leggerboek bergingsgebieden is een onderdeel van de totale legger oppervlaktewaterlichamen. Het leggerboek bevat de toelichting en bepalingen die horen bij de legger. Het ontwerp leggerboek bergingsgebieden is geactualiseerd en vervangt de vorige geldende leggerboeken.

 

Terinzagelegging

Het ontwerp leggerboek bergingsgebieden is gedurende de periode van 2 april 2021 tot en met 14 mei 2021 digitaal in te zien via de website van het waterschap: www.brabantsedelta.nl/legger. Het ontwerp leggerboek is ook op afspraak te raadplegen op het kantoor van het waterschap (Bouvignelaan 5, Breda) op werkdagen van 9.00 uur tot 16.00 uur.

 

Indienen zienswijzen

Belanghebbenden kunnen mondeling of schriftelijk een zienswijze indienen. Zienswijzen kunnen worden ingediend gedurende de periode van terinzagelegging. Eerder ingediende zienswijzen worden als ingediend beschouwd tegen het aangepaste ontwerpleggerboek en meegenomen in de nota van zienswijzen.

 

•Schriftelijke zienswijzen moeten gestuurd worden aan het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ Breda.

•Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u telefonisch contact opnemen met het waterschap, T 076 564 10 00. U dient hiertoe vooraf een afspraak te maken. Het indienen van een mondelinge zienswijze is alleen mogelijk op het kantoor van het waterschap (Bouvignelaan 5, Breda).

U ontvangt een schriftelijke bevestiging van uw ingediende zienswijze.

 

Wat gebeurt er met uw zienswijze?

Het dagelijks bestuur stelt een inspraaknota van het ontwerp leggerboek vast met alle ingediende zienswijzen en de reactie van het dagelijks bestuur hierop. Degene die een zienswijze heeft ingediend krijgt een afschrift van de inspraaknota toegezonden. Uiteindelijk stelt het dagelijks bestuur het besluit en daarmee het leggerboek definitief vast. Dit wordt apart bekend gemaakt.

Namens het dagelijks bestuur,

De secretaris-directeur,

Dr. A.J.M. Meuleman

Breda, 30 maart 2021