Waterschapsblad van Hoogheemraadschap van Rijnland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hoogheemraadschap van RijnlandWaterschapsblad 2021, 3680Overige overheidsinformatieBekendmaking ontwerp-peilbesluit Polder Oudendijk te Kaag en Braassem

Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland hebben op 16 maart 2021 het ontwerp-peilbesluit voor de Polder Oudendijk vastgesteld.

Polder Oudendijk ligt in de gemeente Kaag en Braassem. Het merendeel van het oppervlak van deze polder heeft de functie agrarisch-grasland en (glas)tuinbouw. Daarnaast ligt in de oostzijde een deel van de bebouwde kom van Woubrugge en in het noorden een natuurgebied.

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden besluit het ontwerp-peilbesluit polder Oudendijk vrij te geven voor terinzagelegging.

Het peilbesluit kan worden ingezien van 30 maart 2021 tot en met 11 mei 2021:

1. tijdens kantooruren bij de receptie van het hoogheemraadschap van Rijnland, Archimedesweg 1 te Leiden. Voor inzage van de stukken moet u een afspraak maken: 071 – 306 30 63.

2. via de link aan de linkerzijde van deze bekendmaking.

Belanghebbenden kunnen gedurende deze periode hun zienswijze over het ontwerp schriftelijk, mondeling of elektronisch naar voren brengen. Op verzoek kan de vermelding van persoonlijke gegevens achterwege worden gelaten. Ingediende zienswijzen worden beoordeeld en bezien wordt of deze aanleiding geven om het ontwerp-peilbesluit aan te passen. Vervolgens wordt het peilbesluit definitief vastgesteld.

Onder vermelding van kenmerk 21.019381 en onderwerp: ´zienswijze Polder Oudendijk´ kan een zienswijze gestuurd worden naar:

Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland,

Postbus 156, 2300 AD te Leiden.

Elektronische zienswijzen dienen gestuurd te worden naar post@rijnland.net.

Voor meer informatie over Rijnland, kijk op www.rijnland.net

 

Leiden, 29 maart 2021