Waterschapsblad van Hoogheemraadschap van Rijnland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hoogheemraadschap van RijnlandWaterschapsblad 2021, 3462Beschikkingen | afhandelingPublicatie watervergunning 2021-001983 het dempen van oppervlaktewater en het plaatsen van een beschoeiing ter plaatse van Noordkade 12 in Roelofarendsveen

Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft op 18 maart 2021 een vergunning verleend voor

a. Het dempen van ca. 3 m² oppervlaktewater in primaire watergang 143- 058-00083-02.

b. Het plaatsen van een beschoeiing over een lengte van ca.18 m waarvan een deel binnen de beschermingszone van de regionale waterkering van de Veender- en Lijkerpolder. Eén en ander ter plaatse van het perceel plaatselijk bekend als Noordkade nr. 12 in Roelofarendsveen.

 

De stukken liggen tot en met 29 april 2021 ter inzage in het kantoorgebouw van Rijnland, Archimedesweg 1 in Leiden. Voor inzage van de stukken moet u een afspraak maken: 071 - 3063494.

 

Als u belanghebbende bent kunt u tijdens de inzagetermijn schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. U richt dat aan dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Rijnland, postbus 156, 2300 AD Leiden. Na het indienen van een bezwaarschrift blijft de vergunning van kracht. Wel kunt u, naast het indienen van een bezwaarschrift, de Voorzieningenrechter vragen een voorlopige voorziening te treffen. U richt dat verzoek aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank 's-Gravenhage (sector Bestuursrechtspraak), postbus 20302, 2500 EH Den Haag.

 

U kunt ook digitaal bezwaar maken bij Rijnland via www.rijnland.net/bezwaar of digitaal om een voorlopige voorziening verzoeken bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

 

Voor informatie over de vergunning kunt u contact opnemen met de heer Koning van de afdeling Vergunningverlening & Handhaving, telefoon (071) 306 34 95.

 

Leiden, 18 maart 2021