Bekendmaking ontwerplegger regionale Kade Lemmer

Het college van Dijkgraaf en Heemraden van Waterschap Zuiderzeeland maakt de vast­stelling bekend van de ontwerplegger voor de regionale waterkering Kade Lemmer in Lemmer.

Aanleiding

De provincie Fryslân heeft in 2016 de kade in Lemmer, die een deel van de woonwijk Lemstervaart tegen overstroming beschermt, aangewezen als regionale waterkering met een norm van 1:100 (overschrijdingskans)

Hiermee ontstaat inzicht in het maatschappelijk verantwoord geachte beschermingsniveau tegen wateroverlast, die de burger van de overheid mag verwachten.

De kade Lemmer was nog niet opgenomen in de legger van Waterschap Zuiderzeeland.

Het is een vereiste uit de Waterverordening provincie Fryslân dat waterkeringen, welke zijn aangewezen door de provincie, in de legger van het waterschap zijn opgenomen.

De legger is een openbaar register

In de legger staat o.a. waar de waterkeringen aan moeten voldoen en wie het moet onderhouden. De legger is een uitwerking van de Keur, een verordening met de regels die het waterschap hanteert bij de bescherming van waterkeringen (dijken), watergangen en bijbehorende kunstwerken.

Mogelijkheid tot het indienen van zienswijzen

De ontwerplegger Kade Lemmer ligt vanaf 25 maart 2021 tot 6 mei 2021 ter inzage op de website van Waterschap Zuiderzeeland. Om de bijbehorende leggerkaart te bekijken klikt u hier: https://arcg.is/0P1uij

In deze periode bestaat de mogelijkheid voor belanghebbenden om een zienswijze in te dienen op bovengenoemde vaststelling. Zienswijzen kunnen worden gestuurd aan Waterschap Zuiderzeeland, Postbus 229, 8200 AE Lelystad.

Wilt u meer informatie?

Belt u dan met de medewerkers van team Waterprocedures van Waterschap Zuiderzeeland, telefoonnummer (0320) 274 911.

 

Naar boven