Waterschapsblad van Waterschap Scheldestromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenWaterschapsblad 2021, 1787Overige besluiten van algemene strekkingTer inzage legging ontwerp-peilbesluit Duiveland en projectplan

Op 9 februari 2021 heeft het dagelijks bestuur van waterschap Scheldestromen het ontwerp peilbesluit Duiveland en het projectplan hydrologisch onderzoeksrapport Duiveland vastgesteld. In een peilbesluit legt het waterschap de waterstanden voor een gebied vast.

Stukken inzien

Belanghebbenden kunnen gedurende de periode van maandag 15 februari 2021 tot en met zondag 28 maart 2021 het ontwerp peilbesluit en projectplan Hydrologisch onderzoeksrapport Duiveland inzien en downloaden op de website van het waterschap

www.scheldestromen.nl/pwo. In verband met de Covid-19 maatregelen kunnen de plannen niet op het kantoor van waterschap Scheldestromen worden ingezien.

Inspraak

Tijdens de inzageperiode kunt u een zienswijze indienen bij het dagelijks bestuur van waterschap Scheldestromen, postbus 1000, 4330 ZW in Middelburg. Vervolgens zullen de zienswijzen worden beoordeeld en zal het ontwerp peilbesluit, indien nodig, worden aangepast. Daarna zal de algemene vergadering van waterschap Scheldestromen het peilbesluit en het onderzoeksrapport vaststellen. Voor de goede orde wijzen wij u erop dat als u geen zienswijze indient, u na de vaststelling van het peilbesluit ook geen beroep meer kunt instellen bij de rechtbank.