Waterschapsblad van Waterschap Brabantse Delta

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap Brabantse DeltaWaterschapsblad 2021, 1311Overige overheidsinformatieRectificatie bekendmaking 28 januari 2021 inzake leggerboek 2021 Waterschapsblad 2021, 973

Op 28 januari 2021 heeft bekendmaking plaatsgevonden van het Leggerboek oppervlaktewaterlichamen en vaarwegen Mark-Vlietsysteem.

Per abuis is in deze bekendmaking niet de juiste rechtsmiddelverwijzing opgenomen. De juiste tekst van de bekendmaking volgt hierna.

 

Het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta maakt bekend dat het in zijn vergadering van 19 januari 2021 het aangepaste ‘ontwerp Leggerboek oppervlaktewaterlichamen en vaarwegen Mark- Vlietsysteem‘ heeft vastgesteld ten behoeve van de inspraakperiode.

 

Ontwerp Leggerboek oppervlaktewaterlichamen en vaarwegen Mark-Vlietsysteem

In de legger legt het waterschap vast aan welke eisen (ligging, vorm, afmetingen en constructie) water- staatswerken zoals waterlopen en duikers moeten voldoen (artikel 5.1 lid 1 Waterwet). Daarnaast worden onderhoudsverplichtingen of onderhoudsplichtige in de legger aangewezen (artikel 78 lid 2 Waterschaps- wet). De legger bepaalt daarmee voor een belangrijk deel welke regels uit de Keur en de Waterwet ter plaatse gelden. Het ontwerp leggerboek oppervlaktewaterlichamen en vaarwegen Mark-Vlietsysteem is een onderdeel van de totale legger oppervlaktewaterlichamen en vaarwegen Mark-Vlietsysteem. Het leggerboek bevat de toelichting en bepalingen die horen bij de legger. Het ontwerp leggerboek opper- vlaktewaterlichamen en vaarwegen Mark-Vlietsysteem is geactualiseerd en vervangt het vorige geldende leggerboek.

 

Terinzagelegging

Het ontwerp leggerboek oppervlaktewaterlichamen en vaarwegen Mark-Vlietsysteem is gedurende de periode van 4 februari 2021 tot en met 18 maart 2021 digitaal in te zien via de website van het waterschap: www.brabantsedelta.nl/legger. Het ontwerp leggerboek is ook op afspraak te raadplegen op het kantoor van het waterschap (Bouvignelaan 5, Breda) op werkdagen van 9.00 uur tot 16.00 uur.

 

Indienen zienswijzen

Belanghebbenden kunnen mondeling of schriftelijk een zienswijze indienen. Zienswijzen kunnen worden ingediend gedurende de periode van terinzagelegging. Eerder ingediende zienswijzen worden als inge- diend beschouwd tegen het aangepaste ontwerpleggerboek en meegenomen in de nota van zienswijzen.

 

•Schriftelijke zienswijzen moeten gestuurd worden aan het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ Breda.

•Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u telefonisch contact opnemen met het water- schap, T 076 564 10 00. U dient hiertoe vooraf een afspraak te maken. Het indienen van een mondelinge zienswijze is alleen mogelijk op het kantoor van het waterschap (Bouvignelaan 5, Breda).

 

U ontvangt een schriftelijke bevestiging van uw ingediende zienswijze.

 

Wat gebeurt er met uw zienswijze?

Het dagelijks bestuur stelt een inspraaknota van het ontwerp leggerboek vast met alle ingediende zienswijzen en de reactie van het dagelijks bestuur hierop. Degene die een zienswijze heeft ingediend krijgt een afschrift van de inspraaknota toegezonden. Uiteindelijk stelt het dagelijks bestuur het besluit en daarmee het leggerboek definitief vast. Dit wordt apart bekend gemaakt.

Namens het dagelijks bestuur,

De secretaris-directeur,

dr. A.J.M. Meuleman