Waterschapsblad van Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hoogheemraadschap van Schieland en de KrimpenerwaardWaterschapsblad 2020, 9866Overige besluiten van algemene strekkingOntwerp-peilbesluiten Krimpenerwaard Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

Dijkgraaf en hoogheemraden maken bekend dat in de vergadering van het dagelijks bestuur van 25 augustus, zeven peilbesluiten voor delen van de Krimpenerwaard in ontwerp zijn vastgesteld. Dit betreft de besluiten:

 • 1.

  Bergambacht;

 • 2.

  Stolwijk en Berkenwoude;

 • 3.

  Den Hoek en Schuwacht;

 • 4.

  Krimpen;

 • 5.

  Kromme, Geer en Zijde;

 • 6.

  De Nesse;

 • 7.

  Beneden-Haastrecht.

Met een peilbesluit worden de waterstanden (het waterpeil) voor een bepaald gebied vastgelegd.

 

Terinzagelegging

De peilbesluiten en de toelichting liggen van 3 september 2020 tot en met 15 oktober 2020 ter inzage op het kantoor van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard. Voor het inzien van deze stukken op het kantoor kunt u een afspraak maken via tel 010 45 37 200. U vindt de stukken ook als bijlage bij deze bekendmaking.

In deze periode kunnen ingezetenen van Schieland en de Krimpenerwaard en belanghebbenden hun zienswijzen over het ontwerp indienen. Schriftelijke reacties moeten worden gericht aan het college van dijkgraaf en hoogheemraden van Schieland en de Krimpenerwaard. Dit kunt u doen door een e-mail te sturen naar peilbesluitenkrimpenerwaard@hhsk.nl. Voor het geven van een mondelinge reactie binnen de inspraakperiode kunt u een afspraak maken met de heer M. Vroege, via tel. 010 45 37 200.

Verdere procedure

Na afloop van de inspraaktermijn wordt een eindverslag (nota van beantwoording) opgesteld met daarin een overzicht van de gevolgde inspraakprocedure, een weergave van de zienswijzen en een gemotiveerde reactie op de zienswijzen. De ontwerp-peilbesluiten worden, al dan niet na wijziging, samen met de nota van beantwoording ter vaststelling voorgelegd aan de verenigde vergadering van Schieland en de Krimpenerwaard.

Meer informatie

Voor meer informatie over deze peilbesluiten kunt u contact opnemen met de heer M. Vroege, via tel. 010 45 37 200.