Waterschapsblad van Waterschap Zuiderzeeland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ZuiderzeelandWaterschapsblad 2020, 8054Overige overheidsinformatieBEKENDMAKING PEILBESLUIT HAVENKWARTIER

Het college van Dijkgraaf en Heemraden van Waterschap Zuiderzeeland maakt de vaststelling van de peilbesluit Havenkwartier bekend.

 

Herziening peilbesluit

Op grond van de Waterwet art. 5.2 en de Verordening voor de Fysieke Leefomgeving Flevoland (art. 5.12-5.14) heeft het waterschap de verplichting peilbesluiten op te stellen voor zijn beheergebied.

 

De herziening van het peilbesluit Havenkwartier valt binnen het huidige peilbesluit Hoge Vaart en de Zuidlob Oostelijk Flevoland. Het peilbesluit is herzien om de peilveranderingen in verband met project Havenkwartier, te Zeewolde, op te nemen. Het plangebied ligt buitendijks en neemt hierbij het peil aan van het aanliggende randmeer Wolderwijd. Hierdoor zal de verantwoordelijkheid over het peilbeheer ter plaatse worden overgedragen aan Rijkswaterstaat. Het zal dus niet langer onder de verantwoordelijkheid van het Waterschap vallen.

 

Procedure

Het herziene peilbesluit Havenkwartier ligt gedurende zes weken, van donderdag 23 juli 2020 tot donderdag 3 september 2020 ter inzage op de website van Waterschap Zuiderzeeland: www.zuiderzeeland.nl/actueel/bekendmakingen.

 

Beroep

Tot donderdag 3 september 2020 kunnen belanghebbenden tegen de vaststelling van het peilbesluit een beroepschrift indienen bij de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Het beroepschrift moet worden ondertekend en bevat daarnaast ten minste:

- de naam van de indiener

- het adres van de indiener

- de dagtekening

- een omschrijving van het besluit

- de vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen

- de gronden van het beroep

- zo mogelijk een afschrift van het besluit waarop het geschil betrekking heeft

Voor de behandeling van een beroepschrift is griffierecht verschuldigd.

 

Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van het besluit niet. Indien onverwijlde spoed dat vereist, is het mogelijk een voorlopige voorziening te vragen bij de president van de Rechtbank Midden-Nederland. In dat geval is extra griffierecht verschuldigd. Voorwaarde is dat een beroepschrift is ingediend.

`

Inlichtingen

Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot Waterschap Zuiderzeeland, telefoonnummer (0320) 274 911.

 

In de linkerkolom kunt u het getekende peilbesluit downloaden.