Waterschapsblad van Waterschap Drents Overijsselse Delta

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap Drents Overijsselse DeltaWaterschapsblad 2020, 7973Overige overheidsinformatieOntwerppeilbesluit Kampereiland, Mandjeswaard, Pieper en Zuiderzeepolder

Het dagelijks bestuur van Waterschap Drents Overijsselse Delta heeft het Peilbesluit Kampereiland, Mandjeswaard, Pieper en Zuiderzeepolder in ontwerp vastgesteld.

Doel van de aanpassing van het peilbesluit is dat het waterschap weer de beschikking heeft over een actueel peilbesluit.

Toelichting

Het waterschap actualiseert het waterpeil op Kampereiland, Mandjeswaard, Pieper en Zuiderzeepolder zodat de waterpeilen in het gebied weer optimaal zijn voor het grondgebruik. Het huidige peilbeheer blijkt grotendeels op orde te zijn. Het waterschap is van plan het waterpeil of de grenzen van het peilvak op een beperkt aantal locaties te wijzigen. Dit heeft geen negatieve consequenties voor het omliggend gebied. Om de peilen te kunnen realiseren, zal het waterschap enkele stuwen en dammen aanleggen of verwijderen. Dit is beschreven in het Ontwerpprojectplan Kampereiland, Mandjeswaard, Pieper en Zuiderzeepolder.

Het waterschap legt gelijktijdig twee plannen ter inzage: het ontwerppeilbesluit Kampereiland, Mandjeswaard, Pieper en Zuiderzeepolder en het ontwerpprojectplan.

Procedure/zienswijze 

Het ontwerppeilbesluit ligt met ingang van maandag 20 juli 2020 gedurende zes weken digitaal ter inzage en kan digitaal worden ingezien via de links aan de linkerzijde van deze digitale bekendmaking.

Belanghebbenden en ingezetenen in het gebied van het waterschap kunnen gedurende deze periode over dit ontwerpbesluit een zienswijze indienen. Dit kan schriftelijk of mondeling. Schriftelijk indienen kan bij het dagelijks bestuur van Waterschap Drents Overijssel Delta, Postbus 60, 8000 AB Zwolle, t.a.v. de heer R. van Toorn. U kunt ook via een digitaal formulier uw zienswijze kenbaar maken: https://formulieren.wdodelta.nl/indienen-zienswijze/.

Voor het mondeling naar voren brengen van een zienswijze kunt u een belafspraak maken. Deze afspraak dient uiterlijk maandag 17 augustus 2020 gemaakt te worden. Hiervoor kunt u contact opnemen met de heer R. van Toorn via telefoonnummer 088 - 233 1200.

Op woensdag 22 juli van 14.00 tot 17.00 uur en donderdag 23 juli van 10.00 tot 12.00 uur kunt u met uw vragen over het peilbesluit en projectplan bellen met 088 233 1200.

 

Zwolle, 20 juli 2020