Waterschapsblad van Waterschap Scheldestromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenWaterschapsblad 2020, 6786Overige besluiten van algemene strekkingWatervergunning werkzaamheden Veerhaven Terneuzen, fase 5

Het waterschap heeft op grond van de Waterwet en de Keur watersysteem waterschap Scheldestromen 2012 een watervergunning verleend voor het realiseren van diverse zaken in het kader van Plan Veerhaven Terneuzen fase 5

Het besluit ligt vanaf 22 juni 2020 tot en met 3 augustus 2020 ter inzage:

 

 • 1.

  bij de receptie van waterschap Scheldestromen, Kanaalweg 1 te Middelburg, elke werkdag van 8.00 tot 17.00 uur. Voor inzage kunt u een afspraak maken;

Tot het einde van bovenvermelde termijn staat bezwaar open bij het dagelijks bestuur van het waterschap Scheldestromen, Postbus 1000, 4330 ZW Middelburg.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en ten minste het volgende te bevatten:

 • 1.

  de naam en het adres van de indiener;

 • 2.

  de dagtekening;

 • 3.

  vermelding van de datum en het nummer of kenmerk van het besluit waartegen het bezwaarschrift zich richt;

 • 4.

  een opgave van redenen waarom men zich met het besluit niet kan verenigen.

Indien een bezwaarschrift is ingediend is het mogelijk om daarnaast een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening in te dienen. Een dergelijk verzoek dient te worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda.