Waterschapsblad van Waterschap Drents Overijsselse Delta

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap Drents Overijsselse DeltaWaterschapsblad 2020, 6667Overige overheidsinformatieOntwerpbesluit Legger oppervlaktewaterlichamen Waterschap Drents Overijsselse Delta 2020

Op 16 juni heeft het dagelijks bestuur van Waterschap Drents Overijsselse Delta een wijziging voor de legger voor oppervlaktewaterlichamen 2020 in ontwerp vastgesteld. Deze wijziging heeft betrekking op de gebieden rond Mantinge, Ruinen en Koekange als gevolg van de invoering van het beleid Waterschapszorg in deze gebieden. De onderhavige ontwerpwijzigingen van de legger hebben enkel betrekking op het gebied buiten de bebouwde kom.

Voor meer informatie over Waterschapszorg, zie www.wdodelta.nl/waterschapszorg.

In de legger zijn de ligging en de beschermingszone van oppervlaktewaterlichamen, alsook de vorm, afmeting en constructie waaraan die waterstaatswerken moeten voldoen. De bijbehorende kunstwerken, zoals stuwen en gemalen, zijn ook opgenomen. De legger geeft aan wie onderhoudsplichtig zijn en wat de onderhoudsverplichtingen zijn (voor zover niet in de Keur opgenomen).

De ontwerplegger van de gebieden rond Mantinge, Ruinen en Koekange zijn te raadplegen via volgende link:

https://wdodelta.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=2f5a45cb1908495181cfdbfdfb04660c

Op de ontwerplegger is te zien of en zo ja hoe de status van watergangen verandert. Let op! Als de status van A- naar C-watergang wijzigt, staat het waterschap nog vermeld als voormalige onderhoudsplichtige. Als de status van B- naar C-watergang wijzigt, staan de aangelanden nog vermeld als voormalige onderhoudsplichtigen. Die onderhoudsplichten vervallen met de statuswijzing en zullen dan ook niet meer te zien zijn in de legger na vaststelling daarvan.

De ontwerplegger ligt met ingang van 24 juni 2020 gedurende 6 weken ter inzage. Gedurende deze termijn kunnen belanghebbenden en ingezetenen mondeling, digitaal via een e-formulier dan wel schriftelijk hun zienswijze ten aanzien hiervan inbrengen. Een schriftelijke zienswijze kan worden gericht aan:

Het dagelijks bestuur van Waterschap Drents Overijsselse Delta

t.a.v. de heer W. Veldman

Postbus 60

8000 AB Zwolle

Voor het indienen van een digitale zienswijze maakt u gebruik van een e-formulier: https://www.wdodelta.nl/indienen-zienswijze/

Voor het inbrengen van een mondelinge zienswijze of voor extra informatie kunt u tot uiterlijk 4 augustus 2020 contact opnemen met de heer W. Veldman via telefoonnummer 088 - 233 1200 of via e-mail waterschapszorg@wdodelta.nl.

 

Zwolle, 24 juni 2020