Genomen Maatwerkbesluit voor het aanleggen van een beschermingspaal, ter hoogte van Jaagpad 34, 1059 BP Amsterdam - AGV - WN2020-004014

 

 

Het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht heeft een maatwerkbesluit genomen op grond van de Waterwet. Dit maatwerkbesluit heeft betrekking op het aanleggen van een beschermingspaal, ter hoogte van Jaagpad 34, 1059 BP Amsterdam. Het zaaknummer is WN2020-004014.

Inzien van de stukken

Vanaf 11 juni 2020 kunt u het maatwerkbesluit met bijbehorende stukken inzien via het digitale Waterschapsblad op www.overheid.nl. (In de linker kolom onder “Externe bijlagen”). Tegen vergoeding van de kosten kunt u een afschrift krijgen. Het maatwerkbesluit treft u als bijlage aan.

 

Op grond van de Awb kunnen belanghebbenden, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking aan de aanvrager (die datum staat op de voorpagina van het maatwerkbesluit) een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan Waternet, afdeling Juridische zaken, Postbus 94370, 1090 GJ Amsterdam.

Een bezwaarschrift moet binnen zes weken, na de dag van bekendmaking aan de aanvrager (die datum staat op de voorpagina van het maatwerkbesluit) is toegezonden, zijn ontvangen. Bij verzending per post geldt dat het bezwaarschrift voor het einde van deze termijn bij de post moet zijn bezorgd.

U moet het bezwaarschrift ondertekenen en het bevat ten minste:

− de naam en het adres van de indiener van het bezwaarschrift;

− een dagtekening (datum) en handtekening;

− een omschrijving van het besluit, waartegen het bezwaar is gericht;

− de gronden (motivering) van het bezwaar.

 

Behandeling van het bezwaar is kosteloos

Het maatwerkbesluit treedt in werking na bekendmaking aan de aanvrager. Het indienen van een bezwaar schorst de werking van dit besluit niet (Awb artikel 6:16). Gelet hierop kan, als tegen dit besluit tijdig bezwaar wordt aangetekend ook een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend.

Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de Sector bestuursrecht van de Rechtbank Amsterdam, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam. Dit kan ook digitaal bij genoemde rechtbank via http://www.rechtspraak.nl/organisatie-en-contact/rechtsgebieden/bestuursrecht.. Daarvoor hebt u een elektronische handtekening (DigiD) nodig. Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is aan de rechtbank een griffierecht verschuldigd.

Meer informatie

Hebt u vragen over dit onderwerp? Neem dan contact op met R.G.C. Wester, telefoon 06-83221866. Als u daarbij ons zaaknummer WN2020-004014 vermeldt, kunnen wij u sneller helpen.

Amsterdam, 11 juni 2020.

Naar boven