Waterschapsblad van Waterschap Scheldestromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenWaterschapsblad 2020, 5700Overige besluiten van algemene strekkingBeleidsregel nadeelcompensatie kabels en leidingen waterschap Scheldestromen, 2020

Het dagelijks bestuur van waterschap Scheldestromen maakt bekend dat het in zijn vergadering van 12 mei 2020 heeft vastgesteld de ontwerp beleidsregel nadeelcompensatie kabels en leidingen waterschap Scheldestromen, 2020.

Als gevolg van projecten van waterschap Scheldestromen of bij de wettelijke beoordeling van (primaire) waterkeringen kan het gebeuren dat kabels en leidingen aangepast, vervangen of verwijderd moeten worden. De schade die daarbij geleden wordt, komt in principe voor vergoeding in aanmerking. Voor dergelijke gevallen zijn landelijke afspraken met brancheorganisaties over het bepalen van de hoogte van schadevergoedingen. Die afspraken zijn vervat in de landelijke regeling ‘Nadeelcompensatie Kabels en Leidingen 1999’.

De Beleidsregel nadeelcompensatie kabels en leidingen, waterschap Scheldestromen 2020 regelt dat het waterschap de landelijke regeling ‘Nadeelcompensatie Kabels en Leidingen 1999’ en het bijbehorende uitvoeringsprotocol ook gaat toepassen voor gevallen waar kabels of leidingen op last van waterschap Scheldestromen aangepast, vervangen of verwijderd moeten worden.

Terinzagelegging 

De ontwerp beleidsregel ligt met ingang van 28 mei tot en met 9 juli 2020 ter inzage op het kantoor van het waterschap aan de Kanaalweg 1 te Middelburg. De ontwerp beleidsregel is in te zien op werkdagen van 9.00 uur tot 16.00 uur. Het waterschap zal hierbij rekening houden met de dan geldende maatregelen van de overheid op het gebied van het Coronavirus. Tevens verwachten wij dit van u. Ook is de ontwerp beleidsregel als bijlage bij dit Waterschapsblad opgenomen.

Indienen zienswijzen 

Belanghebbenden kunnen schriftelijk een zienswijze indienen. Zienswijzen kunnen worden ingediend gedurende de periode van terinzagelegging. Schriftelijke zienswijzen moeten gestuurd worden aan het dagelijks bestuur van waterschap Scheldestromen, Postbus 1000, 4330 ZW Middelburg. U ontvangt een schriftelijke bevestiging van uw ingediende zienswijze. Uw persoonlijke gegevens worden niet bekend gemaakt.

Wat gebeurt er met uw zienswijze? 

Het dagelijks bestuur stelt een inspraaknota vast met alle ingediende zienswijzen en de reactie van het dagelijks bestuur hierop. Degene die een zienswijze heeft ingediend krijgt een afschrift van de inspraaknota toegezonden. Uiteindelijk stelt het dagelijks bestuur de beleidsregel definitief vast. Dit wordt apart bekend gemaakt.