Waterschapsblad van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap Amstel, Gooi en VechtWaterschapsblad 2020, 552Plannen | overigOntwerp-dijkverbeteringsplan, ontwerp-leggerwijziging, ontwerp-aanwijzingsbesluit en m.e.r.-beoordelingsbesluit Mijdrechtse Zuwe en Kade langs de Rondweg

Het dagelijks bestuur van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht maakt bekend dat het heeft vastgesteld: het ontwerp-dijkverbeteringsplan, een ontwerp-leggerwijziging, ontwerp-aanwijzingsbesluit en m.e.r.-beoordelingsbesluit Mijdrechtse Zuwe en Kade Langs de Rondweg.

Traject: Mijdrechtse Zuwe en Kade Langs de Rondweg

Dijkvak: P1014-001 en P1015-005

Polders: Groot Wilnis-Vinkeveen

Gemeente: De Ronde Venen

Lengte traject: 1,2 km en 3 km

 

Een dijkverbeteringsplan is een projectplan als bedoeld in artikel 5.4 van de Waterwet. Afdeling 2 van de Crisis- en herstelwet is hierop van toepassing. In het ontwerp-dijkverbeteringsplan is opgenomen welke werkzaamheden het waterschap wil uitvoeren om ervoor te zorgen dat de dijk blijft voldoen aan de gestelde eisen. Tevens wordt in het ontwerp-dijkverbeteringsplan toegelicht op welke wijze de werkzaamheden worden uitgevoerd. Daarnaast is beschreven welke voorzieningen worden getroffen om nadelige gevolgen ongedaan te maken of te beperken.

Het dijkverbeteringsplan heeft aanleiding gegeven om de legger te wijzigen. In een legger wordt door het waterschap vastgelegd aan welke eisen (vorm en ligging) een dijk moet voldoen en wie er onderhoudsplichtig zijn. De legger bepaalt daarmee voor een belangrijk deel welke regels uit de Keur ter plaatse gelden. De leggerwijziging langs de Mijdrechtse Zuwe en Kade langs de Rondweg te Mijdrecht is een wijziging op de Legger Waterkeringen 2015.

In het ontwerp-aanwijzingsbesluit wijst het bestuur de ligging aan van 79 meter verholen kering (P1038_002).

 

m.e.r .-beoordelingsbesluit

Voor het dijkverbeteringsplan heeft een m.e.r.-beoordeling plaatsgevonden. Uit deze beoordeling blijkt dat de dijkverbetering Mijdrechtse Zuwe en Kade langs de Rondweg geen belangrijk negatief effect heeft op natuur in het plangebied. Het dagelijks bestuur van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht heeft daarom een m.e.r.-beoordelingsbesluit vastgesteld waarin is aangegeven dat voor de dijkverbetering Mijdrechtse Zuwe en Kade langs de Rondweg geen milieueffectrapport behoeft te worden opgesteld.

Het m.e.r.-beoordelingsbesluit is een voorbereidingsbesluit in de zin van art. 6.3 van de Algemene wet bestuursrecht, waartegen geen zelfstandig bezwaar of beroep mogelijk is, tenzij belanghebbenden hierdoor los van het voor te bereiden besluit (het ontwerp-dijkverbeteringsplan) rechtstreeks in hun belang worden getroffen. Belanghebbenden kunnen bij hun zienswijze op het ontwerp-dijkverbeteringsplan hun opvatting over het m.e.r.-beoordelingsbesluit kenbaar maken.

 

Inzien van stukken

Het ontwerp-dijkverbeteringsplan, de ontwerp-leggerwijziging, het ontwerp-aanwijzingsbesluit en het m.e.r.-beoordelingsbesluit met de bijbehorende stukken kunt u raadplegen van woensdag 22 januari 2020 t/m dinsdag 3 maart 2020 via het digitale Waterschapsblad op de website www.overheid.nl.

 

Zienswijzen

Tijdens de periode dat het ontwerp-dijkverbeteringsplan, de ontwerp-leggerwijziging, het ontwerp-aanwijzingsbesluit en het m.e.r.-beoordelingsbesluit ter inzage liggen, kunnen belanghebbenden daarover schriftelijk of mondeling een zienswijze kenbaar maken. U kunt ook online een zienswijze indienen via www.agv.nl/inspraak.

 

Een schriftelijke zienswijze kan worden gericht aan:

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht

t.a.v. dagelijks bestuur

(o.v.v. team Waterkeringen)

Postbus 94370

1090 GJ Amsterdam

 

Wij verzoeken u als onderwerp ‘Inspraak ontwerp-dijkverbeteringsplan en/of ontwerp-leggerwijziging en/of ontwerp-aanwijzingsbesluit Mijdrechtse Zuwe en Kade langs de Rondweg’ te vermelden.

 

Voor het kenbaar maken van een mondelinge zienswijze en/of meer informatie over het ontwerp-dijkverbeteringsplan, de ontwerp-leggerwijziging, het ontwerp-aanwijzingsbesluit of het m.e.r.-beoordelingsbesluit kunt u telefonisch contact opnemen met projectteam Mijdrechtse Zuwe en Kade langs de Rondweg via telefoonnummer 0900 – 9394 (uw gebruikelijke belkosten). U kunt ook een e-mail sturen naar kadelangsderondweg@waternet.nl

 

Amsterdam, 21 januari 2020