Waterschapsblad van Waterschap Drents Overijsselse Delta

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap Drents Overijsselse DeltaWaterschapsblad 2020, 4102Overige overheidsinformatieOntwerpbegroting gemeenschappelijke regeling waterlaboratorium Aqualysis 2021 en meerjarenbegroting 2022-2024

Waterschap Drents Overijsselse Delta neemt deel in de gemeenschappelijke regeling Gemeenschappelijk laboratorium Aqualysis. Voor de aan haar opgedragen taken stelt Aqualysis jaarlijks een begroting op.

Aqualysis is opgericht per 1 januari 2014. In de gemeenschappelijke regeling (GR) nemen vijf waterschappen deel, waaronder Waterschap Drents Overijsselse Delta.

Aqualysis bestaat uit drie onderdelen: een bacteriologisch, een chemisch en een hydrobiologisch laboratorium. Dagelijks analyseren medewerkers het oppervlaktewater, zwemwater, afvalwater, grondwater, waterbodem en zuiveringslib. Daarnaast biedt het laboratorium ondersteunende diensten aan zoals monsterneming, toetsing en advies.

De ontwerpbegroting ligt met ingang van 17 april 2020 tot en met 8 mei 2020 digitaal ter inzage en is te raadplegen via de link hiernaast bij externe bijlagen. Indien u daarom verzoekt, kunt u een exemplaar per post ontvangen.

Een eventuele reactie naar aanleiding van deze ontwerpbegroting kunt u binnen de inzagetermijn zenden naar:

Waterschap Drents Overijsselse Delta

t.a.v. dagelijks bestuur

Postbus 60

8000 AB ZWOLLE

Onder vermelding van: ‘reactie ontwerpbegroting Aqualysis’

Voor nadere informatie, of het geven van een mondelinge reactie, kunt u contact opnemen met dhr. A. de Ridder, telefoonnummer +31 88 233 16 18.

 

Zwolle, 17 april 2020