Waterschapsblad van Waterschap Drents Overijsselse Delta

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap Drents Overijsselse DeltaWaterschapsblad 2020, 3852Overige overheidsinformatieOntwerpprojectplan Soestwetering Bovenlop & Breeboeksleiding

Het dagelijks bestuur van het Waterschap Drents Overijssel Delta maakt bekend dat het projectplan Soestwetering Bovenloop & Breebroeksleiding in ontwerp is vastgesteld op 7 april 2020, op grond van artikel 5.4, eerste lid, van de Waterwet.

Aanleiding

De aanleiding van dit inrichtingsproject is dat het waterschap integraal verantwoordelijk is voor de waterkwaliteit en waterkwantiteit van het oppervlaktewater en het ondiepe grondwater. Het waterschap heeft de missie om een gezond en schoon watersysteem te realiseren, passend bij de gebruiksfunctie van het water. Deze verantwoordelijkheid en missie staan opgenomen in het Waterbeheerplan 2016-2021.

Hierin staan ook de waterlichamen van Waterschap Drents Overijsselse Delta opgenomen die moeten voldoen aan de Kaderrichtlijn Water (KRW). De KRW bevat normen voor de waterkwaliteit die door de Europese Unie zijn opgesteld. De Soestwetering en de Breebroeksleiding voldoen nog niet aan deze eisen en daarom moeten er maatregelen worden genomen. Naast de KRW wordt er gelijktijdig ingezet op het voorkomen van verdroging (ZON – Zoetwater Oost-Nederland).

Locatie

Het projectgebied Soestwetering Bovenloop & Breebroeksleiding is op te delen in twee gedeeltes. De Soestwetering en de Breebroeksleiding liggen beiden in het gebied tussen het Overijssels kanaal en de Holterberg, ten noorden van de weg Holten-Deventer.

De Soestwetering Bovenloop heeft een lengte van circa negen kilometer. De wetering is gelegen in de gemeenten Rijssen-Holten en Deventer net ten noorden van Lettele. Het water stroomt van oost naar west. De Breebroeksleiding heeft een lengte van circa drie kilometer. De Breebroeksleiding is gelegen in de gemeente Deventer ten noorden van de Soestwetering ten westen van Okkenbroek.

Plan

Dit projectplan beschrijft de werkzaamheden voor de trajecten Soestwetering Bovenloop en Breebroeksleiding. De opgaven bestaan onder andere uit het vispasseerbaar maken van stuwen, de aanleg van natuurvriendelijke oevers, het robuuster maken van het watersysteem, het deels verondiepen van watergangen en het gedeeltelijk aanpassen van de manier van onderhouden.

Door het toepassen van deze maatregelen zal de waterkwaliteit verbeteren en worden de KRW-beleidsdoelstellingen gehaald. Daarnaast dragen de maatregelen bij aan de ZON opgave. Water wordt langer vastgehouden en droogtestress wordt tegen gegaan. Tot slot worden er nog enkele reguliere onderhoudswerkzaamheden in het project meegenomen.

Procedure

Het ontwerpprojectplan ligt vanaf 14 april 2020 gedurende een periode van zes weken digitaal ter inzage en kan digitaal worden ingezien op de website van het project: https://www.wdodelta.nl/projecten/soestwetering/ en via de links aan de linkerzijde van deze digitale bekendmaking.

Belanghebbenden en ingezetenen in het gebied van het waterschap kunnen gedurende deze periode over dit ontwerpbesluit een zienswijze indienen. Dit kan schriftelijk of mondeling. Schriftelijk indienen kan bij het dagelijks bestuur van Waterschap Drents Overijssel Delta, Postbus 60, 8000 AB Zwolle. U kunt ook via een digitaal formulier uw zienswijze kenbaar maken: https://www.wdodelta.nl/actueel/online-regelen-0/zienswijze-indienen/. Voor het mondeling naar voren brengen van een zienswijze kunt u een belafspraak maken. Deze afspraak dient uiterlijk 12 mei 2020 gemaakt te worden. Hiervoor kunt u contact opnemen met de omgevingsmanager Gert-Jan Pool, telefoon 088 2332017. Voor eventuele andere informatie kunt u eveneens contact opnemen met Gert-Jan Pool.

 

Zwolle, 14 april 2020