Waterschapsblad van Wetterskip Fryslân

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Wetterskip FryslânWaterschapsblad 2020, 1551Overige besluiten van algemene strekkingBekendmaking vaststelling Peilbesluit Broek-Zuid, fase 1

Ter voldoening aan het bepaalde in artiekl 3:42 van de Algemene Wet Bestuursrecht, wordt bekend gemaakt dat het Algemeen Bestuur van Wetterskip Fryslân bij besluit van 11 februari 2020 heeft vastgesteld het

Peilbesluit Broek-Zuid, fase 1

Het peilbesluit omvat het gebied ten westen van Joure, waar de eerste fase van de uitbreidingswijk Broek-Zuid is gepland. De begrenzing wordt gevormd door de Omkromte aan de zuidkant, it Súd aan de westkant en de Jouster Sylroede aan de noord- en oostkant.

U kunt het besluit en de bijbehorende stukken vanaf de datum van deze bekendmaking gedurende zes weken inzien door de aan deze elektronische bekendmaking toegevoegde bijlage(n) te raadplegen. Kijk hiervoor onder: ‘Externe bijlagen’.

Belanghebbenden die bij de voorbereiding van dit peilbesluit tijdig hun zienswijzen naar voren hebben gebracht, of belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij tijdens de terinzageleggingstermijn hier redelijkerwijze niet toe in staat waren geweest, kunnen gedurende een periode van zes weken vanaf de eerste dag, volgend op de datum van bekendmaking, tegen het voornoemde besluit beroep instellen bij de sector bestuursrecht van de rechtbank Noord-Nederland, postbus 150, 9700 AD Groningen. U kunt bij de rechtbank ook digitaal beroep instellen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (Digid). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Nadere info bij mevr. K. Brons via telefoonnummer: 058 – 2922222.