Waterschapsblad van Wetterskip Fryslân

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Wetterskip FryslânWaterschapsblad 2020, 1504Overige besluiten van algemene strekkingBesluit bekendmaking ter inzagelegging normbladen NEN zuiveringsheffing en verontreinigingsheffing 2018 en 2019 Wetterskip Fryslân

 

Het algemeen bestuur van Wetterskip Fryslân,

Op voordracht van het dagelijks bestuur Wetterskip Fryslân van 6 februari 2020;

Gelet op de artikelen 73, 110 en 111 van de Waterschapswet en artikel 7.2 lid 2 van de Waterwet;

 

BESLUIT:

I.

Dat de in Bijlage I van de Verordening zuiveringsheffing Wetterskip Fryslân 2018, de Verordening verontreinigingsheffing Wetterskip Fryslân 2018, de Verordening zuiveringsheffing Wetterskip Fryslân 2019 en de Verordening verontreinigingsheffing Wetterskip Fryslân 2019 genoemde normbladen NEN, zijn bekendgemaakt door terinzagelegging bij het laboratorium van Wetterskip Fryslân, Fryslânplein 3 te Leeuwarden en het Noordelijk Belastingkantoor, Trompsingel 29 te Groningen.

II.

Dat desgevraagd papieren afschriften van die normbladen NEN worden verstrekt tegen betaling van bedragen die niet hoger zijn dan de tarieven die Wetterskip Fryslân hanteert voor het verstrekken van papieren afschriften van besluiten die algemeen verbindende voorschriften inhouden.

III.

Dat dit besluit in werking treedt met ingang van de dag na die van de bekendmaking.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur van Wetterskip Fryslân, gehouden op 11 februari 2020 te Leeuwarden.

L.M.B.C. Kroon,

Dijkgraaf

O. Bijlsma,

Secretaris-directeur