Waterschapsblad van Hoogheemraadschap van Rijnland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hoogheemraadschap van RijnlandWaterschapsblad 2020, 14140Beschikkingen | afhandelingPublicatie watervergunning 2020-020554 het vervangen van een beschoeiing en het dempen van opervlaktewater ter plaatse van Zuidhoek 5 - 11 te Roelofarendsveen

Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft op 8 december 2020 een vergunning verleend voor

a. het vervangen van beschoeiing in de kern- en beschermingszone van de regionale kering:

b. het dempen van 16,5 m² oppervlaktewater in de kern- en beschermingszone van de regionale kering, ter plaatse van de Zuidhoek 5-11 te Roelofarendsveen.

 

De stukken liggen tot en met 19 januari 2021 ter inzage in het kantoorgebouw van Rijnland, Archimedesweg 1 in Leiden. Voor inzage van de stukken moet u een afspraak maken: 071 - 3063494.

 

Als u belanghebbende bent kunt u tijdens de inzagetermijn schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. U richt dat aan dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Rijnland, postbus 156, 2300 AD Leiden. Na het indienen van een bezwaarschrift blijft de vergunning van kracht. Wel kunt u, naast het indienen van een bezwaarschrift, de Voorzieningenrechter vragen een voorlopige voorziening te treffen. U richt dat verzoek aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank 's-Gravenhage (sector Bestuursrechtspraak), postbus 20302, 2500 EH Den Haag.

 

U kunt ook digitaal bezwaar maken bij Rijnland via www.rijnland.net/bezwaar of digitaal om een voorlopige voorziening verzoeken bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

 

Voor informatie over de vergunning kunt u contact opnemen met de heer Noort van de afdeling Vergunningverlening & Handhaving, telefoon (071) 306 34 73.

 

Leiden, 8 december 2020