Waterschapsblad van Waterschap Scheldestromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenWaterschapsblad 2020, 14124Overige besluiten van algemene strekkingBesluit toezichthoudende ambtenaren waterschap Scheldestromen 2021

Het dagelijks bestuur van het waterschap Scheldestromen

Overwegende;

dat het ter uitvoering van de hen opgedragen taken gewenst is dat ambtenaren bevoegdheden krijgen als vermeld in Titel 5.2 van de Algemene wet bestuursrecht.

Gelet op het bepaalde in artikel 7:21 en 8.2 lid 4 van de Waterwet, juncto artikel 5.10 van de Wet Algemene bepalingen omgevingsrecht, de Keur watersysteem Waterschap Scheldestromen 2012, de Keur Wegen Waterschap Scheldestromen 2011, artikel 82 Wet Gewasbeschermings-middelen en Biociden, juncto artikel 9.1 van de Regeling Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden wordt het volgende besloten.

Besluit

1. de volgende personen aan te wijzen als toezichthoudend ambtenaar ingevolge het bepaalde in:

artikel 5.10, 3e lid van de Wet Algemene bepalingen omgevingsrecht:

Resultaatcoördinator VTH

Juridische Zaken, team Handhaving

Beleids- en projectondersteunend medewerkers

Buiteng ewoon opsporingsambtenaren

Medewerkers handhaving

2. Ingevolge artikel 8.3, 4e lid van de Waterwet:

Resultaatcoördinator VTH

Programmamanager Watersysteem

Juridische zaken, team JC/H

Beleids- en projectondersteunend medewerkers

Buitengewoon opsporingsambtenaren

Medewerkers handhaving

Afdeling waterbeheer, team WB

beleidsmedewerker

beleidsmedewerker/gebiedscoördinator

beleidsmedewerker grondwaterbeheer

medewerker ondersteuning, grondwaterbeheer

opzichters/kantonniers

3. Ingevolge artikel 5.2 van de Keur watersysteem Waterschap Scheldestromen 2012 en artikel 18 van de Keur Wegen Waterschap Scheldestromen 2011, aan te wijzen als toezichthoudend ambtenaar:

Resultaatcoördinator VTH

Juridische zaken, team JC/H

beleids- en projectondersteunendmedewerkers

buitengewoon opsporingsambtenaren

medewerkers handhaving (Keur)

Afdeling waterbeheer, team WB

beleidsmedewerker/gebiedscoördinator

Opzichters

Medewerkers B&O (kantonniers)

Muskusrattenbestrijders

Afdelingen WE/WK B&O

Opzichters

Medewerkers B&O (kantonniers)

Medewerkers B&O/Schipper

Muskusrattenbestrijders

4. Ingevolge artikel 82 van de Wet Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden, juncto artikel 9.1 van de Regeling Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden aan te wijzen als toezichthoudend ambtenaar:

Resultaatcoördinator VTH

Juridische zaken, team JC/H

Beleids- projectondersteunend medewerker

Buitengewoon opsporingsambtenaren

Medewerkers handhaving

5. Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2021 en zal bekendgemaakt worden op de daarvoor wettelijk voorgeschreven wijze.

Middelburg, 8 december 2020

het dagelijks bestuur van

waterschap Scheldestromen

dr. A.P.M.A. Vonck, mr. drs. A.J.G. Poppelaars,

secretaris-directeur dijkgraaf