Bekendmaking ontwerp projectplan EVZ Groote Leij

Het dagelijks bestuur heeft op 6 oktober 2020 het ontwerp projectplan Ecologische verbindingszone (EVZ) en waterberging Groote Leij Tilburg vastgesteld.

Achtergrond

Het ontwerp projectplan geeft invulling aan de maatregelen voor herinrichting van het projectgebied tussen de Burgemeester Letschertweg, A58 en de watergang De Groote Leij. Er wordt een ecologische verbindingszone gerealiseerd in het beekdal van de Groote Leij. De gemeente Tilburg voert deze maatregelen uit, samen met waterschap Brabantse Delta.

De opgave in het plangebied richt zich primair op de inrichting van de ecologische verbindingszone van de Groote Leij. Daarnaast wordt gestreefd naar vermindering van het wateroverlastprobleem op bedrijventerrein Broekakkers (ten zuiden van de rijksweg A58 te Gilze) door middel van een waterberging. De oplossing, een waterberging, wordt met een doorstroommoeras ecologisch ingepast in de ecologische verbindingszone. De landschappelijke kwaliteit en belevingswaarde mede in relatie tot het te ontwikkelen bedrijventerrein Wijkevoort worden verhoogd.

De EVZ en het doorstroommoeras zorgen voor een verhoging van de landschappelijke kwaliteit en belevingswaarde van het gebied.

Voor de herinrichting van het gebied is een serie concrete maatregelen geformuleerd. De ambitie voor het hele projectgebied betreft een beekdal waarbij ‘de kom’ (het dal) hersteld wordt met een variatie van voedselarme en natte natuurbeheertypen. De ambitie is om deels nat laagveenbos en deels beek begeleidende bossen te ontwikkelen in combinatie met vochtige hooilanden met verspreid in het gebied poelen, laagten en mantelzones geschikt voor specifieke doelsoorten. Op de hogere westelijke flank kruidenrijke flora en faunarijke graslanden met diversiteit in ruigte met beeldbepalende bomen.

In de praktijk betekent dit ontgronden van het terrein, het dempen van greppels, en profiel aanpassingen in de beek om het watersysteem te verbeteren en overtollige afvoer in pieksituaties te bufferen.

Plan inzien en indienen zienswijze

Het ontwerp projectplan en alle stukken die daarbij horen liggen vanaf nu voor een periode van zes weken ter inzage op het kantoor van waterschap Brabantse Delta, Bouvignelaan 5 in Breda. De stukken zijn in te zien op werkdagen van 09.00 tot 16.00 uur en zijn ook als bijlage aan deze bekendmaking toegevoegd.

Belanghebbenden kunnen gedurende de periode van ter inzagelegging een zienswijze indienen.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Eline Boele via telefoonnummer 076 564 10 36.

 

Naar boven