Waterschapsblad van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hoogheemraadschap Hollands NoorderkwartierWaterschapsblad 2020, 10965Overige besluiten van algemene strekking



Ontwerp van het Projectplan Krommeniër Woudpolder

Op 27 augustus 2020 heeft het Afdelingshoofd VHIJG van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier namens het Dagelijks Bestuur het ontwerp van het projectplan Krommeniër Woudpolder vastgesteld.

Ontwerp-projectplan

Het ontwerp-projectplan voorziet in het verbeteren van de binnenwaartse stabiliteit van de waterkering door het aanpassen van de steunberm, het wijzigen van de teensloot en het plaatsen van een palenrij op de scheiding van het talud en de teensloot. Ten behoeve van de watercompensatie wordt een deel van een perceel afgegraven tot een plasdrasgebied.

M.e.r.-beoordeling

Uit de m.e.r.-beoordeling is gebleken dat er geen sprake is van belangrijke nadelige milieugevolgen.

Inzage

Het ontwerp-projectplan en de bijlagen zijn met ingang van de datum van verschijning van deze publicatie in te zien. U kunt de stukken inzien door de bij deze elektronische bekendmaking gevoegde bijlage(n) te openen. Kijk hiervoor links op deze pagina onder ‘Externe bijlagen’.

Zienswijze

Belanghebbenden kunnen vanaf de dag waarop het ontwerpbesluit ter inzage is gelegd gedurende zes weken hun zienswijze(n) naar keuze schriftelijk of mondeling naar voren brengen bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Dit kan op de volgende manieren:

 

  • 1.

    Schriftelijk per post. U stuurt uw zienswijze naar Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Postbus 250, 1700 AG Heerhugowaard. Vermeld daarbij de naam van de contactpersoon.

  • 2.

    Digitaal, via het daarvoor bestemde webformulier op www.hhnk.nl/zienswijze.

  • 3.

    Mondeling. U kunt hiervoor een afspraak maken met de heer M. Zon, 072-582 8282. Van uw zienswijze wordt een verslag gemaakt.

Het hoogheemraadschap beantwoordt alle ingebrachte zienswijzen in een Nota van inspraak. Deze wordt bij bekendmaking van het definitieve besluit (digitaal) ter inzage gelegd. In verband met de privacy worden zienswijzen in de Nota van inspraak geanonimiseerd.

Procedure vaststelling

Het projectplan wordt voorbereid met toepassing van de openbare voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht. Dit betekent dat belanghebbenden in de gelegenheid worden gesteld een zienswijze over het ontwerp-projectplan naar voren te brengen. Na sluiting van de termijn voor het inbrengen van zienswijzen wordt het projectplan vastgesteld, al dan niet met wijzigingen naar aanleiding van ingebrachte zienswijzen. Na vaststelling van het definitieve projectplan is geen bezwaar mogelijk maar staat alleen beroep bij de bestuursrechter open voor belanghebbenden die eerder zienswijzen op het ontwerp van het projectplan naar voren hebben gebracht en voor belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen op het ontwerp naar voren te hebben gebracht.

 

Op het vast te stellen projectplan is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit heeft tot gevolg dat in het beroepschrift moet worden aangeven welke beroepsgronden belanghebbende aanvoert tegen het besluit. Na afloop van de beroepstermijn van zes weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd. Geef in het beroepschrift aan dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.

Informatie

Voor meer kunt u zich wenden tot de heer M. Zon, telefoonnummer 072-582 8282.