Waterschapsblad van Wetterskip Fryslân

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Wetterskip FryslânWaterschapsblad 2019, 9990Overige besluiten van algemene strekkingBekendmaking vaststelling projectplan Gemaal De Wildlanden

 

Op grond van artikel 3:42 Algemene wet bestuursrecht (Awb) maakt het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân bekend dat het projectplan:

 

Projectplan Gemaal De Wildlanden

 

inwerking treedt op 17 september 2019.

 

Het projectplan voorziet in de aanleg of wijziging van de volgende waterstaatswerken:

 

- Vervangen van Dieselgemaal de Wildlanden door elektrisch gemaal

- Vervangen stuw door inlaatduiker

 

Het projectplan en de bijbehorende stukken liggen vanaf 17 september t/m 28 oktober 2019 ter inzage. U kunt deze inzien door de aan deze elektronische bekendmaking toegevoegde bijlage(n) te raadplegen. Kijk hiervoor onder: ‘Externe bijlagen’.

 

Beroep 

Het projectplan heeft op een eerder moment ter inzage gelegen voor het indienen van bezwaar. Er zijn tijdens deze ter inzagelegging geen bezwaren ingediend.

 

Diegenen van wie redelijkerwijs niet verweten kan worden dat zij geen bezwaar hebben ingediend conform artikel 6:13 Awb kunnen beroep instellen binnen genoemde termijn. Beroep dient ingesteld te worden bij de sector bestuursrecht van de rechtbank Noord-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen. Ingevolge artikel 6:5 lid 1 Awb dient het beroepschrift te worden ondertekend en tenminste te bevatten: naam, adres, dagtekening, omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en gronden van het beroep. Bij de rechtbank kan ook digitaal beroep worden ingesteld via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Op deze website staan ook de voorwaarden vermeld.

 

Crisis- en herstelwet 

Op de besluitvorming is hoofdstuk 1, afdeling 2 van de Crisis- en herstelwet van toepassing. Het van toepassing zijn van de Crisis- en herstelwet betekent dat in het beroepschrift moeten worden aangeven welke beroepsgronden worden aangevoerd tegen het besluit. Na afloop van de termijn van zes weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd. Verzocht wordt in het beroepschrift te vermelden dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.

 

Voorlopige voorziening

Naast het indienen van een beroepschrift kan in geval van onverwijlde spoed, op grond van artikel 8:81 Awb, een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de rechtbank.

 

Informatie 

Voor informatie over het indienen van een beroepschrift of een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening kunt u contact opnemen met de heer A.J. Greidanus. Voor informatie over het projectplan kunt u contact opnemen met de heer P. van der Starre, via telefoonnummer 058-2922222.