Waterschapsblad van Waterschap Zuiderzeeland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ZuiderzeelandWaterschapsblad 2019, 9313Overige besluiten van algemene strekkingBekendmaking ontwerplegger Watersystemen, onderdeel kavelsloten

Het college van Dijkgraaf en Heemraden van Waterschap Zuiderzeeland maakt de ontwerp-legger watersystemen, onderdeel kavelsloten, bekend.

Ontwikkeling

De ontwerplegger heeft betrekking op het vastleggen van de kavelsloten in een GIS-database daar waar voorheen met PDF-kaartmateriaal werd gewerkt. De legger Watersystemen is een openbaar register waarin beschreven staat wat de afmetingen van de verschillende watergangen, zoals sloten, vaarten en tochten, moeten zijn en welke kunstwerken (bijvoorbeeld stuwen en dammen) aanwezig zijn. Bovendien wordt in de legger beschreven wie eigenaar is en wie verantwoordelijk is voor het onderhoud.

In 2018 is de ontwerplegger Watersystemen ter inzage gelegd. In die ontwerplegger zijn de kavelsloten per abuis niet meegenomen. Dit voorstel gaat alleen over het vaststellen van de kavelsloten aanvullend op de ontwerplegger Watersystemen. Na de inspraakperiode worden beide ontwerp-leggers samengevoegd en als legger Watersystemen vastgesteld.

De wijzigingen in de ontwerplegger voor kavelsloten komen voornamelijk voort uit vergunde activiteiten waarvoor al een wettelijke procedure is doorlopen. Tegen deze wijzigingen in de legger kunnen geen zienswijzen meer worden ingediend.

Procedure

De ontwerplegger Watersystemen, onderdeel kavelsloten plus bijbehorende profielen, wordt 6 weken ter inzage gelegd. Van 26 augustus 2019 tot en met 7 oktober 2019. Inzien kan via de link naar de digitale kaart ontwerp-legger, onderdeel kavelsloten: http://arcg.is/8uTKy.  

Na deze periode wordt de ontwerplegger Watersystemen, onderdeel kavelsloten, vastgesteld door het dagelijks bestuur van het waterschap.

Indienen zienswijze

Artikel 5.22 van de Verordening voor de Fysieke Leefomgeving 2012 van de Provincie Flevoland schrijft de Uniforme Openbare Voorbereidingsprocedure voor bij de voorbereiding van de legger. Dit betekent dat een ontwerp-besluit ter inzage wordt gelegd, waarop door iedereen zienswijzen kunnen worden ingediend. Dat kan tot en met 7 oktober 2019 door middel van het downloaden en invullen van het formulier: https://www.zuiderzeeland.nl/werk/projecten-buurt/ontwerp-legger-0/ U kunt dit formulier sturen naar het college van Dijkgraaf en Heemraden van Waterschap Zuiderzeeland, Postbus 229, 8200 AE Lelystad. Mailen naar legger2019@zuiderzeeland.nl kan ook.

Voor het indienen van mondelinge reacties kunt u contact opnemen met het waterschap via telefoonnummer (0320) 274 911.

Tegen het definitieve besluit kan door belanghebbenden die een zienswijze op deze ontwerplegger hebben ingediend beroep worden ingesteld bij de rechtbank voor wat betreft het aanwijzen van onderhoudsplichtigen op grond van de Waterschapswet. Er is geen beroep mogelijk tegen de beschrijving van de ligging, vorm, afmeting en constructie van het waterstaatswerk. Zienswijzen die worden ingediend tegen verleende watervergunningen, die in de ontwerp-legger zijn verwerkt, worden niet in behandeling genomen. Omdat deze al in de vergunningfase een bezwaarprocedure doorlopen hebben.

Wat gebeurt er met uw zienswijze?

Het waterschap stelt een reactienota vast met alle ingediende zienswijzen en de reactie van het waterschap hierop en past eventueel de ontwerplegger Watersystemen, onderdeel kavelsloten aan. Degene die een zienswijze heeft ingediend ontvangt een afschrift van de reactienota.

Inlichtingen

Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot het team Waterprocedures van Waterschap Zuiderzeeland, telefoonnummer (0320) 274 911.