Waterschapsblad van Waterschap Zuiderzeeland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ZuiderzeelandWaterschapsblad 2019, 865Overige overheidsinformatieWaterschap Zuiderzeeland - Kennisgeving Begrotingswijziging 2019 en Ontwerpbegroting 2020 van Het Waterschapshuis

Het Waterschapshuis

Waterschap Zuiderzeeland neemt deel aan de gemeenschappelijke regeling Het Waterschapshuis. Voor de aan haar opgedragen taken stelt Het Waterschaphuis jaarlijks een begroting op. Met deze begrotingen wil Het Waterschapshuis duidelijk maken op welke manier en aan welke doelen zij de middelen die de waterschappen daartoe beschikbaar stellen in 2019 en 20120 wil gaan besteden.

Ter inzage 

De geactueliseerde begroting 2019 en de ontwerpbegroting 2020 van Het Waterschapshuis liggen vanaf 28 januari 2018 tot en met 18 februari 2018 ter inzage op het kantoor van Waterschap Zuiderzeeland, Lindelaan 20, 8224 KT te Lelystad. De stukken zijn tevens als bijlage bij deze kennisgeving gevoegd (zie ‘Externe bijlagen’) en zijn onderdeel van deze kennisgeving.

Als u schriftelijk een exemplaar toegezonden wilt krijgen, dan kan dit tegen betaling van de kosten.

Zienswijze

Zienswijzen op deze begroting kunt u tot en met 18 februari 2018 schriftelijk of mondeling indienen bij college van dijkgraaf en hoogheemraden van Waterschap Zuiderzeeland, Postbus 229, 8200 AE Lelystad.

Meer informatie

Indien u vragen heeft naar aanleiding van deze kennisgeving, dan kunt u op werkdagen contact opnemen met de Groep Informatiemanagement, 0320-274911

Zie ook: www.hetwaterschapshuis.nl