Bekendmaking ontwerp-projectplan Waterwet projectplan Drainage Parallel Boulevard Noordwijk

Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland zijn van plan een projectplan voor Drainage Parallel Boulevard Noordwijk vast te stellen. Voorafgaand aan de vaststelling van het definitieve projectplan, is eerst een ontwerp-projectplan opgesteld.

Het ontwerp-projectplan betreft:

De aanleg van een drainage in de Parallel Boulevard te Noordwijk ten behoeve van de verbetering van de grondwaterhuishouding. Aanleiding hiervoor is de verhoogde grondwaterstand die onder andere is ontstaan na de aanleg van de dijk in duinconstructie en het infiltreren van regenwater in het gebied rondom de Parallel Boulevard.

Doel van deze maatregel is het verlagen van de grondwaterstand in een groot deel van Noordwijk aan Zee tot de grondwaterstand van voor 2008.

De uitvoering wordt gekoppeld aan de herinrichting van de Parallel Boulevard die door de gemeente Noordwijk is voorbereid. Dit projectplan heeft alleen betrekking op de drainage. De uitvoering van de gecombineerde werkzaamheden staat gepland voor de periode 2019-2022.

Dit projectplan beschrijft de maatregelen voor de drainage en geeft aan welke afwegingen in de voorbereiding zijn gemaakt. Het projectplan gaat verder in op de invloed die de aanleg en werking van de drainage heeft op de omgeving en welke maatregelen getroffen worden om eventuele nadelige effecten te voorkomen of te beperken.

De maatregelen betreffen op hoofdlijnen:

- het realiseren van een drainage (inclusief parallelleiding) in de Parallel Boulevard

- het realiseren van putten om delen van de drain aan elkaar te verbinden

- Het realiseren van een pomp put om het grondwater af te kunnen voeren

Het ontwerp-projectplan kan van 7 januari tot en met 18 februari 2019 worden ingezien:

 

  • 1.

    tijdens kantooruren bij de receptie van het hoogheemraadschap van Rijnland, Archimedesweg 1 te Leiden;

  • 2.

    vanaf 7 januari 2019 via de link aan de linkerzijde van deze bekendmaking.

 

Belanghebbenden kunnen gedurende deze periode hun zienswijze over het ontwerp-projectplan schriftelijk, mondeling of elektronisch naar voren brengen. Op verzoek kan de vermelding van persoonlijke gegevens achterwege worden gelaten. Ingediende zienswijzen worden beoordeeld. Bezien wordt of deze aanleiding geven om het ontwerp-projectplan aan te passen. Vervolgens wordt het projectplan definitief vastgesteld.

 

Onder vermelding van kenmerk 18.121460 en onderwerp: 'zienswijze Drainage Parallel Boulevard Noordwijk' kan een zienswijze gestuurd worden naar: College van dijkgraaf en hoogheemraden, Postbus 156, 2300 AD te Leiden.

Elektronische zienswijzen dienen gestuurd te worden naar post@rijnland.net 

 

Voor meer informatie over Rijnland, kijk op www.rijnland.net

Leiden, 3 januari 2019

Naar boven