Waterschapsblad van Waterschap Scheldestromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenWaterschapsblad 2019, 5401Plannen | overigOntwerp Watervergunning Westkade Sas van Gent

Het waterschap heeft op grond van de Waterwet het voornemen om een ontwerp watervergunning te verlenen voor de lozing in een oppervlaktewaterlichaam van hemelwater afkomstig van bodembeschermende voorzieningen (funderingen / opvangbakken van de vermogenstransformatoren). Locatie Westkade in Sas van Gent.

Het ontwerpbesluit ligt vanaf 13 mei 2019 tot en met 24 juni 2019 ter inzage bij de receptie van waterschap Scheldestromen, Kennedylaan 1, 4538 AE in Terneuzen, elke werkdag van 8.00 tot 17.00 uur. Gedurende deze termijn kunnen belanghebbenden schriftelijke zienswijzen inbrengen tegen de ontwerp watervergunning. Deze zienswijzen moeten worden gestuurd naar het dagelijks bestuur van waterschap Scheldestromen, Postbus 1000, 4330 ZW Middelburg.

 

Terneuzen, 13 mei 2019