Waterschapsblad van Waterschap Zuiderzeeland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ZuiderzeelandWaterschapsblad 2019, 5053Overige overheidsinformatieONTWERP-BEGROTING GBLT 2020

Waterschap Zuiderzeeland neemt deel aan de Gemeenschappelijke Regeling GBLT te Zwolle. GBLT stelt voor de aan haar opgedragen taken jaarlijks een begroting op.

De ontwerp-begroting 2020 van GBLT ligt tot en met 6 mei 2019 digitaal ter inzage en is te raadplegen via de link bij deze kennisgeving. Een schriftelijk exemplaar van de ontwerpbegroting is op verzoek te verkrijgen bij het waterschap.

Een eventuele reactie kunt u binnen genoemde termijn indienen bij Waterschap Zuiderzeeland, postbus 229, 8200 AE Lelystad.

Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot de heer B. Donker, senior financieel beleidsadviseur van het waterschap, telefoon 0320-274911.