Waterschapsblad van Waterschap Zuiderzeeland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ZuiderzeelandWaterschapsblad 2019, 429Overige overheidsinformatieWaterschapsverkiezingen 2019- diverse bekendmakingen

Bekendmaking mogelijkheid tot het indienen van kandidatenlijstenDe voorzitter van het centraal stembureau van Waterschap Zuiderzeeland maakt ingevolge het bepaalde in artikel H 1, tweede lid, van de Kieswet bekend, dat op de dag van kandidaatstelling, 4 februari 2019 van 09.00 uur tot 17.00 uur kandidatenlijsten met bijbehorende stukken kunnen worden ingeleverd op het kantoor van het waterschap gevestigd aan de Lindelaan 20 te Lelystad.

Waarborgsom kandidaatstelling

Voor de kandidaatstelling moet een waarborgsom van tweehonderdvijfentwintig euro worden betaald door overmaking van dit bedrag op rekeningnummer NL75 NWAB 0636753131 ten name van Waterschap Zuiderzeeland onder vermelding van ‘waarborgsom kandidaatstelling’, tenzij bij de laatstgehouden verkiezing van de leden van het algemeen bestuur van het waterschap één of meer zetels aan de politieke groepering is/zijn toegekend.

Formulieren kandidaatstelling

De benodigde formulieren voor de kandidaatstelling zijn gedurende drie weken voor en op de dag van kandidaatstelling verkrijgbaar via uw gemeente. De verklaring van instemming van de kandidaten met hun kandidaatstelling (model H 9) is tevens gedurende die periode verkrijgbaar bij het centraal stembureau en te downloaden via de website van het waterschap: www.zuiderzeeland.nl.

Formulieren ondersteuningsverklaring

Partijen dienen minimaal 30 ondersteuningsverklaringen te overleggen. Een ondersteuningsverklaring dient te worden afgelegd bij de eigen gemeente waar iemand als kiezer is geregistreerd. Partijen die reeds zitting hebben in het algemeen bestuur zijn hiervan vrijgesteld.

Bekendmaking Ondersteunende software verkiezingen

De voorzitter van het centraal stembureau maakt ingevolge het bepaalde in artikel P 1a van de Kieswet bekend dat het voor de verkiezingen van het algemeen bestuur gebruik maakt van Ondersteunende software verkiezingen (OSV). Voor de specificatie, de broncode en de toetsingsrapporten van dit programma wordt verwezen naar: https://www.kiesraad.nl/artikel/ondersteunende-software-verkiezingen-osv 

Een partij kan dit programma gebruiken voor het aanmaken van alle vereiste documenten voor de kandidaatstelling, zoals de kandidatenlijst, ondersteuningsverklaringen en instemmingverklaringen. Om de kans op fouten te verkleinen verzoeken wij partijen gebruik te maken van OSV. U kunt OSV downloaden via de website van de Kiesraad. Op deze website zijn ook diverse instructiefilmpjes beschikbaar. Als een partij gebruik maakt van OSV, dan ontvangen wij graag op de dag van de kandidaatstelling een usb-stick met de OSV bestanden.

Bekendmaking zittingen centraal stembureau

Besloten zitting op dinsdag 5 februari 2019 om 16.00 uur

Het centraal stembureau onderzoekt in een (besloten) zitting op dinsdag 5 februari 2019 om 16.00 uur de ingeleverde kandidatenlijsten. Ingevolge het bepaalde in artikel I 3 van de Kieswet worden onmiddellijk nadat de lijsten door het centraal stembureau zijn onderzocht, deze voor een ieder ter inzage gelegd bij het centraal stembureau op het kantoor van het waterschap en worden geplaatst op de website van het waterschap: www.zuiderzeeland.nl. Het proces-verbaal van de zitting wordt eveneens ter inzage gelegd bij het centraal stembureau.

Openbare zitting op vrijdag 8 februari 2019 om 16.00 uur

In deze zitting beslist het centraal stembureau ingevolge artikel I 4 van de Kieswet over:

- de geldigheid van de ingediende kandidatenlijsten;

- het handhaven van de daarop voorkomende kandidaten;

- het handhaven van de daarboven geplaatste aanduiding van een partij.

Tevens nummert het centraal stembureau ingevolge artikel I 12 van de Kieswet de ingediende kandidatenlijsten. Het proces-verbaal van de zitting wordt ter inzage gelegd bij het centraal stembureau op het kantoor van het waterschap en geplaatst op de website van het waterschap: www.zuiderzeeland.nl. De kandidatenlijsten worden openbaar gemaakt op de website van het waterschap: www.zuiderzeeland.nl.

Openbare zitting op maandag 25 maart 2019

Op 25 maart 2019 stelt het centraal stembureau ingevolge artikel P 20 van de Kieswet de uitslag van de verkiezing definitief vast. Deze zitting vindt plaats aansluitend aan de openbare zitting van het hoofdstembureau waarin ingevolge artikel O 2 van de Kieswet de stemopneming plaatsvindt. Deze zitting vangt aan om 10.00 uur. Het proces-verbaal van de zitting wordt openbaar gemaakt op de website van het waterschap: www.zuiderzeeland.nl.

De openbare zittingen van 8 februari en 25 maart 2019 zijn in het kantoor van Waterschap Zuiderzeeland, gevestigd aan de Lindelaan 20 te Lelystad.

Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met Jan van Oorschot, telefoonnummer  06-11324128 of e-mail:  j.vanoorschot@zuiderzeeland.nl.

Datum: 14 januari 2019

Plaats: Lelystad

De voorzitter van het centraal stembureau van Waterschap Zuiderzeeland

Ir. H.C. Klavers