Waterschapsblad van Waterschap Brabantse Delta

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap Brabantse DeltaWaterschapsblad 2019, 3117Overige overheidsinformatieBekendmaking besluit Partiële herziening peilbesluiten 2019 fase 1 

De secretaris-directeur van waterschap Brabantse Delta maakt bekend dat het dagelijks bestuur van het waterschap in zijn vergadering van 19 maart 2019 het ‘besluit Partiële herziening peilbesluiten 2019 fase 1’ in ontwerp heeft vastgesteld ten behoeve van inspraak conform de Uniforme openbare voorbereidingsprocedure (afdeling 3:4 van de Algemene wet bestuursrecht).

 

Ontwerpbesluit partiële herziening van peilbesluiten

In een peilbesluit legt het waterschap per peilgebied vast welke peilen in een peilgebied worden gehandhaafd. Het waterschap maakt in overleg met de streek een afweging die leidt tot een haalbaar peil dat zo goed mogelijk de combinatie van functies in het peilgebied bedient.

Het ontwerpbesluit Partiële herziening peilbesluiten 2019 fase 1 betreft de aanpassing van peilen en/of begrenzingen van verschillende peilgebieden onder de peilbesluiten Moerdijk, Oosterhout-Waalwijk en Steenbergen-Brabantse Wal.

 

Ter inzagelegging

Het ontwerpbesluit met de daarbij behorende stukken ligt met ingang van 21 maart 2019 gedurende zes weken ter inzage op het kantoor van waterschap Brabantse Delta, Bouvignelaan 5, Breda. De stukken zijn in te zien op werkdagen van 09.00 tot 16.00 uur. Dit besluit wordt bekend gemaakt op http://officielebekendmakingen.nl. Daarnaast wordt dit besluit op de website van het waterschap gepubliceerd. U kunt dit vinden op: www.brabantsedelta.nl/bekendmakingen. Wilt u een toelichting op de stukken, dan kunt u een afspraak maken.

 

Indienen zienswijzen

Belanghebbenden kunnen gedurende de periode van ter inzagelegging mondeling of schriftelijk een zienswijze indienen.

Schriftelijke zienswijzen kunt u sturen naar: waterschap Brabantse Delta, het dagelijks bestuur, Postbus 5520, 4801 DZ Breda. Een schriftelijke zienswijze dient te zijn ondertekend en ten minste het volgende te bevatten:

 • 1.

  de naam en het adres van de indiener;

 • 2.

  de dagtekening;

 • 3.

  de naam van het ontwerpbesluit waartegen de zienswijze zich richt;

 • 4.

  een opgave van de redenen waarop men zich met het ontwerpbesluit niet kan verenigen.

 •  

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u telefonisch contact opnemen met het waterschap, T 076 564 10 00. U dient hiertoe vooraf een afspraak te maken. Het indienen van een mondelinge zienswijze is alleen mogelijk op het kantoor van het waterschap (Bouvignelaan 5, Breda).

 

U ontvangt een schriftelijke bevestiging van uw ingediende zienswijze. Uw persoonlijke gegevens worden niet bekend gemaakt als u hierom vraagt.

 

Wat gebeurt er met uw zienswijze?

Het dagelijks bestuur stelt een inspraaknota vast met alle ingediende zienswijzen en de reactie van het dagelijks bestuur hierop. Degene die een zienswijze heeft ingediend krijgt een afschrift van de inspraaknota toegezonden. Uiteindelijk stelt het algemeen bestuur het besluit vast. Dit wordt apart bekend gemaakt.

 

Namens het dagelijks bestuur,

De secretaris-directeur,

dr. A.F.M. Meuleman

Breda, 21 maart 2019