Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2019
Nr. 253

Gepubliceerd op 11 januari 2019 09:00
Inhoudsopgave

Kennisgeving dag van kandidaatstelling en mogelijkheid tot het indienen van kandidatenlijsten, openbaarmaking gebruik programmatuur, kennisgeving zittingen centraal stembureau en terinzagelegging processen-verbaal, bekendmaking zitting centraal stembureau vaststelling uitslag verkiezingen Waterschap Drents Overijsselse Delta

Dag van kandidaatstelling en indienen kandidatenlijsten

De voorzitter van het centraal stembureau van Waterschap Drents Overijsselse Delta geeft er ingevolge het bepaalde in artikel H 1, tweede lid, van de Kieswet kennis dat op de dag van kandidaatstelling, 4 februari 2019 van 09.00 uur tot 17.00 uur, kandidatenlijsten met bijbehorende stukken kunnen worden ingeleverd op het waterschapshuis, Dokter van Deenweg 186 te Zwolle.

Waarborgsom kandidaatstelling

Voor de kandidaatstelling moet een waarborgsom van tweehonderdvijfentwintig euro (€ 225,-) worden betaald door overmaking van dit bedrag op rekeningnummer NL66 NWAB 0636 7568 82 ten name van Waterschap Drents Overijsselse Delta onder vermelding van ‘waarborgsom kandidaatstelling’. Deze waarborgsom moet uiterlijk op maandag 21 januari 2019 door het waterschap ontvangen zijn.

Formulieren kandidaatstelling

De benodigde formulieren voor de kandidaatstelling zijn gedurende drie weken voor en op de dag van kandidaatstelling verkrijgbaar via uw gemeente. De verklaring van instemming van de kandidaten met hun kandidaatstelling (model H 9) is tevens gedurende die periode verkrijgbaar bij het centraal stembureau van het Waterschap Drents Overijsselse Delta en te downloaden via de website van het waterschap: www.wdodelta.nl.  

Voorcontrole formulieren kandidaatstelling

Er bestaat de mogelijkheid om op woensdag 30 januari 2019 tussen 09.00 uur en 17.00 uur de formulieren op correctheid te laten controleren. Er kan hiervoor een afspraak worden gemaakt met mevrouw N. de Lange-Liemburg, projectleider verkiezingen via telefoonnummer 088-2331200 of mail verkiezingen@wdodelta.nl. Toesturen van de formulieren ter controle per e mail kan vanaf heden tot uiterlijk woensdag 30 januari ook: verkiezingen@wdodelta.nl.

Openbaarmaking Ondersteunende software verkiezingen

De voorzitter van het centraal stembureau van het Waterschap Drents Overijsselse Delta maakt ingevolge het bepaalde in artikel P 1a van de Kieswet bekend dat het ten behoeve van de verkiezingen van het algemeen bestuur gebruik maakt van Ondersteunende software verkiezingen (OSV). Voor de specificatie, de broncode en de toetsingsrapporten van dit programma wordt verwezen naar: https://www.kiesraad.nl/verkiezingen/osv-en-eml.

Het waterschap raadt politieke groeperingen aan om dit programma te gebruiken voor het aanmaken van de kandidatenlijst en bijbehorende stukken. OSV kan worden gedownload van de website van de Kiesraad. Op deze website zijn ook diverse instructiefilmpjes beschikbaar. Als gebruik wordt gemaakt van OSV, dan ontvangt het centraal stembureau van het Waterschap Drents Overijsselse Delta op de dag van kandidaatstelling graag een usb-stick met de OSV bestanden.

Kennisgeving zittingen centraal stembureau en terinzagelegging processen-verbaal

Het centraal stembureau van Waterschap Drents Overijsselse Delta geeft er kennis van het volgende:

Besloten zitting op dinsdag 5 februari 2019 om 16.00 uur

Het centraal stembureau onderzoekt op grond van artikel I 1, eerste lid, van de Kieswet in een (besloten) zitting op dinsdag 5 februari 2019 om 16:00 uur de ingeleverde kandidatenlijsten. Ingevolge het bepaalde in artikel I 3 van de Kieswet worden onmiddellijk nadat de lijsten door het centraal stembureau zijn onderzocht, deze en de verklaringen van ondersteuning, voor een ieder ter inzage gelegd bij het centraal stembureau op het waterschapskantoor, Dokter van Deenweg 186, Zwolle.

Openbare zitting op vrijdag 8 februari 2019 om 16.00 uur

Het centraal stembureau houdt op vrijdag 8 februari 2019 op het waterschapshuis, Dokter van Deenweg 186 te Zwolle om 16:00 uur een openbare zitting. In deze zitting beslist het centraal stembureau ingevolge artikel I 4 van de Kieswet over:

- de geldigheid van de ingediende kandidatenlijsten;

- het handhaven van de daarop voorkomende kandidaten;

- het handhaven van de daarboven geplaatste aanduiding van een politieke groepering.

Tevens nummert het centraal stembureau ingevolge artikel I 12 van de Kieswet de ingediende kandidatenlijsten. Het proces-verbaal van de zitting wordt ter inzage gelegd bij het centraal stembureau op het waterschapshuis, Dokter van Deenweg 186 te Zwolle en geplaatst op de website van het waterschap www.wdodelta.nl onder ‘waterschapsverkiezingen 2019’. De kandidatenlijsten worden openbaar gemaakt op de website van het waterschap www.wdodelta.nl onder ‘waterschapsverkiezingen 2019’.

Openbare zitting op maandag 25 maart 2019

Het centraal stembureau van Waterschap Drents Overijsselse Delta maakt bekend dat het in een openbare zitting op 25 maart 2019 in het waterschapshuis, Dokter van Deenweg 186 te Zwolle, ingevolge artikel P 20 van de Kieswet de uitslag van de verkiezing definitief vaststelt. Deze zitting vindt plaats aansluitend aan de openbare zitting van het hoofdstembureau van Waterschap Drents Overijsselse Delta waarin ingevolge artikel O 2 van de Kieswet de stemopneming plaatsvindt. Deze zitting vangt aan om 10.00 uur. Het proces-verbaal van de zitting wordt ter inzage gelegd bij het centraal stembureau op het waterschapshuis en wordt openbaar gemaakt op de website van het waterschap www.wdodelta.nl onder ‘waterschapsverkiezingen 2019’.

Zwolle, 11 januari 2019

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl