Waterschapsblad van Waterschap Scheldestromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenWaterschapsblad 2019, 188Overige besluiten van algemene strekkingVerkiezing leden algemeen bestuur waterschap Scheldestromen Bekendmaking mogelijkheid tot het indienen van kandidatenlijsten

Bekendmaking mogelijkheid tot het indienen van kandidatenlijsten

De voorzitter van het centraal stembureau van waterschap Scheldestromen maakt bekend dat op de dag van de kandidaatstelling, 4 februari 2019 van 09.00 uur tot 17.00 uur kandidatenlijsten met bijbehorende stukken kunnen worden ingeleverd bij het Centraal Stembureau van waterschap Scheldestromen, Kanaalweg 1 te Middelburg.

 

 • 1.

  Waarborgsom kandidaatstelling

  Voor de kandidaatstelling moet een waarborgsom van € 225,- (tweehonderdvijfentwintig euro) worden betaald door overschrijving op rekeningnummer NL86NWAB0636760014 ten name van Waterschap Scheldestromen onder vermelding van Waarborgsom Kandidatenlijst *naam partij*’. Dit geldt enkel voor politieke groeperingen die op dit moment geen zitting hebben in het bestuur van waterschap Scheldestromen.

 • 2.

  Vóórinlevering

  Het centraal stembureau biedt de mogelijkheid om in de week van 28 januari 2019 – 1 februari 2019 de kandidatenlijsten en alle overige bijbehorende formulieren op juistheid en volledigheid te laten controleren. Hiervoor dient u een afspraak te maken met mw. C. Hamelink, bereikbaar op 06-13657466, e-mail: verkiezingen@scheldestromen.nl.

 • 3.

  Formulieren kandidaatstelling

  De benodigde formulieren voor de kandidaatstelling kunt u downloaden uit het OSV programma of van de website van kiesraad.nl (zie Waterschappen-kandidaatstelling). De verklaring van instemming van de kandidaten met de kandidaatstelling (model H9) kunt u downloaden via onze website scheldestromen.nl/hoe-stel-ik-mij-kandidaat

Bekendmaking Ondersteunende software verkiezingen

De voorzitter van het centraal stembureau van Waterschap Scheldestromen maakt ingevolge het bepaalde in artikel P1a van de Kieswet bekend dat het ten behoeve van de verkiezingen van het algemeen bestuur gebruik maakt van Ondersteunende software verkiezingen (OSV). Voor de specificatie, de broncode en de toetsingsrapporten van dit programma wordt verwezen naar: kiesraad.nl/verkiezingen/osv-en-eml

We raden politieke groeperingen aan om dit programma te gebruiken voor het aanmaken van alle vereiste documenten voor de kandidaatstelling, zoals de kandidatenlijst, ondersteuningsverklaringen en instemmingsverklaringen. U kunt OSV downloaden via de website van de Kiesraad. Op deze website zijn ook diverse instructiefilmpjes beschikbaar. Als een partij gebruikt maakt van OSV, dan ontvangen wij graag op de dag van de kandidaatstelling een usb-stick met de OSV bestanden.

Bekendmaking zittingen centraal stembureau

5 februari 2019 (16.00 uur)

besloten zitting van het Centraal Stembureau tot onderzoek van de kandidatenlijsten waarbij van eventuele verzuimen onverwijld kennis wordt gegeven aan de inleveraar van de kandidatenlijst. Ingevolge het bepaalde in artikel I3 van de Kieswet worden de ingediende kandidatenlijsten en de verklaringen van ondersteuning onmiddellijk nadat de lijsten door het centraal stembureau zijn onderzocht ter inzage gelegd bij het waterschapskantoor in Middelburg en geplaatst op de website van het waterschap: scheldestromen.nl/verkiezingen

8 februari 2019 (16.00 uur)

openbare zitting van het Centraal Stembureau. Deze zitting vindt plaats in kamer M0.01 van het waterschapskantoor in Middelburg. In deze zitting beslist het Centraal Stembureau ingevolge artikel 14 van de Kieswet over:

 • 1.

  de geldigheid van de ingediende kandidatenlijsten;

 • 2.

  het handhaven van de daarop voorkomende kandidaten;

 • 3.

  het handhaven van de daarboven geplaatste aanduiding van een politieke groepering;

Tevens nummert het centraal stembureau ingevolge artikel I12 van de Kieswet de ingediende kandidatenlijsten. Het proces-verbaal van de zitting wordt ter inzage gelegd bij het waterschapskantoor in Middelburg en geplaatst op de website van het waterschap: scheldestromen.nl/verkiezingen. De kandidatenlijsten worden eveneens openbaar gemaakt op genoemde website.

25 maart 2019 (10.00 uur)

openbare zitting van het Centraal Stembureau waarbij ingevolge artikel P20 van de Kieswet de uitslag van de verkiezing definitief wordt vaststelt. Deze zitting vindt plaats aansluitend aan de openbare zitting van het hoofdstembureau waarin ingevolge artikel O2 van de Kieswet de stemopneming plaatsvindt. Deze zittingen vinden plaats in kamer M0.01 van het waterschapskantoor in Middelburg. Het proces-verbaal van de zitting wordt openbaar gemaakt op de website van het waterschap: scheldestromen.nl/verkiezingen 

Middelburg, 11 januari 2019

 

De voorzitter, mr. drs. A.J.G. Poppelaars