Waterschapsblad van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap Amstel, Gooi en VechtWaterschapsblad 2019, 1763Plannen | overigInspraak gedeeltelijke aanpassing peilbesluit Hoeker-Garstenpolder

Het Dagelijks Bestuur van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht maakt bekend dat voor het gebied Hoeker- Garstenpolder een gedeeltelijke aanpassing van het peilbesluit wordt voorbereid. Het betreft peilvak 53-1 dat in het noorden van deze polder ligt. Met de gedeeltelijke aanpassing van het peilbesluit stelt het waterschap een peil vast dat de toestand in het hele peilvak beter weergeeft. Het is een louter administratieve aanpassing. Het peil in de sloten verandert niet door dit besluit.

Het ontwerp voor de gedeeltelijke aanpassing van het peilbesluit Hoeker-Garstenpolder is vanaf 19-02-2019 gedurende zes weken in te zien op www.overheid.nl.

Inspraak

Tijdens de periode dat het ontwerp ter inzage ligt, kunnen bewoners en andere betrokkenen schriftelijk of mondeling een gemotiveerde zienswijze kenbaar maken. Stuur een schriftelijke zienswijze aan:

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht

t.a.v. het Dagelijks Bestuur

Postbus 94370

1090 GJ Amsterdam

met als onderwerp ‘Gedeeltelijke aanpassing peilbesluit Hoeker-Garstenpolder’. Óf u kunt uw zienswijze online indienen via www.agv.nl/inspraak. U ondertekent dan met uw DigiD. Als u uw schriftelijke reactie nog mondeling wilt toelichten dient u dit duidelijk te vermelden. Wilt u uw zienswijze mondeling kenbaar maken, neem dan contact op met Marie-Josée Leloup via telefoonnummer 0900 – 93 94. Het bestuur van AGV beoordeelt uw zienswijze en zo nodig wordt het ontwerp peilbesluit aangepast.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de klantenservice van Waternet 0900 - 93 94 en vragen naar Marie-Josée Leloup.