Waterschapsblad van Waterschap Drents Overijsselse Delta

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap Drents Overijsselse DeltaWaterschapsblad 2019, 10160Overige besluiten van algemene strekkingBesluit aanpassing procedure nadeelcompensatie, waterschap Drents Overijsselse Delta

Kenmerk: Z/19/027058

 

Het algemeen bestuur van het waterschap Drents Overijsselse Delta;

 

gezien het advies d.d. 18 juni 2019, kenmerk Z/19/027058-115390;

 

gelet op de artikelen 56 en 77 van de Waterschapswet;

 

BESLUIT

 

 • 1.

  verzoeken om nadeelcompensatie waarbij de gestelde schade groter is dan € 5.000 voor advies voor te leggen aan een externe adviseur;

 • 2.

  af te zien van een vaste adviescommissie nadeelcompensatie (de huidige werkwijze);

 • 3.

  het dagelijks bestuur de bevoegdheid te geven voortaan per verzoek een externe adviseur te benoemen of aan te wijzen;

 • 4.

  de Procedureverordening nadeelcompensatie in te trekken en het bovenstaande vast te leggen in de Nadeelcompensatieverordening waterschap Drents Overijsselse Delta 2019.

Aldus vastgesteld in de vergadering d.d. 12 september 2019.

Het algemeen bestuur,

de secretaris,

ir. E. de Kruijk

de plaatsvervangende dijkgraaf,

P. Zoon