Waterschapsblad van Wetterskip Fryslân

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Wetterskip FryslânWaterschapsblad 2019, 10054Overige overheidsinformatieBekendmaking Adviescommisie Watersysteembeheer Schiermonnikoog d.d. 27 september 2019

Op 27 september 2019 om 10.30 uur vindt in het waterschapskantoor te Schiermonnikoog,Dûnenboarch, Reeweg 23, 9611 PW Schiermonnikoog,

een openbare vergadering plaats van de Adviescommissie Watersysteembeheer Schiermonnikoog

Agenda:

1. Opening en mededelingen

2. Vaststellen agenda

3. Verslag vorige vergadering: 23 mei 2019

4. Bestuurlijke mededelingen

• Coalitieakkoord

• Voordracht en benoeming leden adviescommissie

5. Mededelingen van beheer

• Westerplas: stand van zaken

• BOG terugmelding overleg 3 september 2019

• Duinwaterkering: 1e beoordeling

• Rapport KWR

• Wateroverlast: stand van zaken acties oplossingen

6. Evaluatie WGP en BIP+

• Stand van zaken

7. Suppletie Schiermonnikoog

• Stand van zaken

8. Klimaatdialoog

• Pilot “Terschelling veilig, klimaatbestendig en zelfvoorzienend” hoe wordt hier bestuurlijk (WF, PF, gemeente) vorm aan gegeven?

9. Wat verder ter tafel komt

10. Rondvraag

• Plannen overleggen 2020

11. Afsluiting

Voor aanmelding voor de vergadering, informatie of het opvragen van stukken kunt u contact opnemen met dhr. H. Hijlkema via tel. 058-292 2222.