Waterschapsblad van Waterschap Hollandse Delta

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap Hollandse DeltaWaterschapsblad 2018, 9494Overige overheidsinformatieWaterschapsverkiezing 2019

 

De voorzitter van het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van het algemeen bestuur van het waterschap Hollandse Delta maakt bekend:

 

Dat politieke groeperingen die een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid of een stichting zijn en willen deelnemen aan de waterschapsverkiezing op 20 maart 2019, de aanduiding die zij willen gebruiken dienen te registreren. Deze registratie dient vóór of uiterlijk op 24 december 2018 bij het waterschap binnen te zijn.

Vrijgesteld zijn aanduidingen die al zijn geregistreerd bij het centraal stembureau voor de leden van de Tweede Kamer en bij dit centraal stembureau ( dit betreft groeperingen die nu deel uitmaken van de Verenigde Vergadering van Hollandse Delta ).

Voor de registratie moet een waarborgsom van € 225,00 worden betaald aan het waterschap op het rekeningnummer NL72NWAB0636753573 onder vermelding van ‘waarborgsom waterschaps­verkiezing + naam partij’.

 

Degene die de betaling heeft verricht, ontvangt een bewijs daarvan. De persoon ontvangt deze waarborgsom terug indien een geldige kandidatenlijst wordt ingediend.

Bij het verzoek tot registratie moeten de volgende zaken worden overgelegd:

 

a. een afschrift van de notariële akte waarin de statuten van de vereniging of stichting zijn opgenomen;

b. een bewijs van inschrijving bij de Kamer van Koophandel (niet ouder dan 6 maanden);

c. het bewijs van betaling van de waarborgsom;

d. een verklaring van de politieke groepering, houdende aanwijzing van haar gemachtigde en plaatsvervangend gemachtigde bij het centraal stembureau, welke geldt zolang zij niet door een andere is vervangen.

Formulieren voor registratie zijn verkrijgbaar bij het waterschap Hollandse Delta.

 

Heeft u nog vragen of opmerkingen, mailt u dan met waterschapsverkiezingen@wshd.nl.

 

 

De voorzitter van het centraal stembureau,

 

ir. I.G.M. de Bondt