Besluit tot vaststelling tekst Sectorale Arbeidsvoorwaardenrregeling Waterschapspersoneel (SAW) per 1 juli 2018

Het college van dijkgraaf en heemraden van waterschap Rijn en IJssel heeft in de vergadering d.d. 14 augustus 2018 besloten de tekst van de Sectorale Arbeidsvoorwaardenregeling Waterschapspersoneel (SAW) vast te stellen per 1 juli 2018, met inbegrip van de data van inwerkingtreding van de verschillende bepalingen zoals in de SAW aangegeven en inclusief toelichtende teksten, met uitzondering van artikel 2 uit SAW deel 2 inzake tijd- en plaatsonafhankelijk werken waarvoor het waterschap een eigen lokale telewerkregeling werktijden heeft.

U kunt deze teksten digitaal raadplegen in de externe bijlagen.

Naar boven