Waterschapsblad van Waterschap Scheldestromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenWaterschapsblad 2018, 7450Overige besluiten van algemene strekkingOntwerp-watervergunning Hoofdverdeelstation Enduris Borssele

Het waterschap heeft op grond van de Waterwet het voornemen om een ontwerp watervergunning te verlenen voor de lozing van afvalwater, afkomstig van Hoofdverdeelstation Borssele Enduris in een oppervlaktewaterlichaam.

Het ontwerpbesluit ligt vanaf 30 juli 2018 tot en met 10 september 2018 ter inzage:

 

- Bij de receptie van waterschap Scheldestromen, Kanaalweg 1, 4337 PA Middelburg, elke werkdag van 08.00 tot 17.00 uur. Voor inzage op een ander tijdstip kunt u een afspraak maken.

 

Gedurende deze termijn kunnen belanghebbenden schriftelijke zienswijzen inbrengen tegen de ontwerp watervergunning. Deze zienswijzen moeten worden gestuurd naar het dagelijks bestuur van waterschap Scheldestromen, Postbus 1000, 4330 ZW Middelburg.