Waterschapsblad van Waterschap Scheldestromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenWaterschapsblad 2018, 720Overige overheidsinformatieWatervergunning verleend voor het onttrekken van grondwater ten behoeve van het vervangen van de riolering van de Janseniuslaan en Oude polderstraat in Hulst

Het waterschap heeft op 22 januari 2018 een watervergunning verleend voor het onttrekken van grondwater ten behoeve van het vervangen van de riolering van de Janseniuslaan en Oude polderstraat in Hulst, documentnummer 2018002786.

Bezwaar

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een bezwaarschrift worden ingediend binnen zes weken na verzending van dit besluit.

Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het dagelijks bestuur van waterschap Scheldestromen, Kanaalweg 1, 4337 PA Middelburg.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en ten minste het volgende te bevatten:

 

 • a.

  de naam en het adres van de indiener;

 • b.

  de dagtekening;

 • c.

  vermelding van de datum en het nummer of kenmerk van het besluit waartegen het bezwaarschrift zich richt;

 • d.

  een opgave van redenen waarom men zich met het besluit niet kan verenigen. 

  Indien een bezwaarschrift is ingediend is het mogelijk om daarnaast een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening in te dienen. Een dergelijk verzoek dient te worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda.

  Het verzoek dient te zijn ondertekend en ten minste het volgende te bevatten:

 • a.

  de naam en het adres van de verzoeker;

 • b.

  de dagtekening;

 • c.

  vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen en datum en nummer of kenmerk van het besluit;

 • d.

  de gronden van het verzoek (motivering). 

  Bij het verzoek dient voorts een afschrift van het bezwaarschrift te worden gevoegd.

  Naar aanleiding van het verzoek kan de voorzieningenrechter een voorlopige voorziening treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.

  Voor de behandeling van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven. De griffier van de Rechtbank wijst de verzoeker na de indiening van diens verzoek op de verschuldigdheid van het griffierecht en bericht de verzoeker binnen welke termijn en op welke wijze het verschuldigde griffierecht moet worden voldaan.