Waterschapsblad van Waterschap Scheldestromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenWaterschapsblad 2018, 6923Overige besluiten van algemene strekkingRegistratie politieke partijen

Als een partij onder een bepaalde naam ('aanduiding') wil deelnemen aan de waterschapsverkiezingen, moet deze zich registreren bij waterschap Scheldestromen. De aanduiding wordt geregistreerd in een door het centraal stembureau bijgehouden register. De aanduiding komt bovenaan de kandidatenlijst en het stembiljet te staan. Alleen partijen die een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid of een stichting zijn kunnen een naam ('aanduiding') bij het centraal stembureau van het waterschap laten registreren. Een partij hoeft zich niet voor iedere verkiezing opnieuw te laten registreren. De registratie blijft gehandhaafd indien men bij een nieuwe verkiezing een geldige kandidatenlijst inlevert. Men hoeft dus geen zetel te halen.

 

Uiterlijk 24 december 2018

 

Voor de waterschapsverkiezingen van 20 maart 2019 moet het registratieverzoek uiterlijk 24 december 2018 zijn ingediend bij het centraal stembureau van het waterschap in Middelburg. Komt het registratieverzoek later binnen, dan wordt het verzoek niet meer meegenomen. Is het registratieverzoek te laat ontvangen of is er geen registratieverzoek gedaan, dan wil dit niet zeggen dat de partij niet aan de verkiezing mag deelnemen. Dit kan namelijk wel. De groepering mag dan alleen geen aanduiding boven de lijst plaatsen en de lijst krijgt alleen een nummer.

 

Benodigde bescheiden

 

Bij het registratieverzoek moet het volgende worden overlegd:

- een afschrift van de notariële akte waarin de statuten van de vereniging of stichting  zijn opgenomen;

- een bewijs van inschrijving in het Handelsregister, dat is afgegeven door de Kamer   van Koophandel;

- een bewijs van betaling van de waarborgsom;

- een verklaring van de politieke groepering houdende aanwijzing van een gemachtigde en plaatsvervangend gemachtigde, die bevoegd zijn de geregistreerde aanduiding boven de kandidatenlijst te plaatsen.

 

Waarborgsom

 

Voor het registratieverzoek geldt een waarborgsom van € 225,-, over te maken op rekening nummer NL86 NWAB 0636760014 t.n.v. waterschap Scheldestromen onder vermelding “waarborgsom registratie + naam groepering”. De waarborgsom wordt teruggestort als de politieke groepering bij de kandidaatstelling een geldige kandidatenlijst inlevert.

 

Doorwerking

 

Aanduidingen die al zijn geregistreerd voor de verkiezingen van de Tweede Kamer hebben in beginsel ‘doorwerking’. Dit heeft tot gevolg dat deze aanduidingen niet opnieuw hoeft te worden geregistreerd bij het waterschap voor de waterschapsverkiezingen. Plaatselijke afdelingen van landelijke partijen kunnen de plaatsnaam laten toevoegen aan de landelijk geregistreerde aanduiding. In dat geval is er geen sprake meer van doorwerking van de landelijke aanduiding en moet de lokale afdeling een verzoek bij het waterschap indienen tot registratie van deze nieuwe aanduiding. Hiervoor gelden de vereisten genoemd in artikel G 2a van de Kieswet. Ook moet blijken dat de landelijke partij geen bezwaar heeft tegen registratie op lokaal niveau, bijvoorbeeld door een verklaring van geen bezwaar af te geven of door een samenwerkingsovereenkomst aan te gaan.

 

Samenvoeging aanduiding boven lijst

 

Als u samen met een andere politieke groepering één gezamenlijke kandidatenlijst wilt inleveren, kunt u boven die lijst de namen van de partijen samenvoegen. Deze samengevoegde aanduiding staat vervolgens ook op het stembiljet. Alleen aanduidingen die al zijn geregistreerd, kunnen worden samengevoegd. De samengevoegde aanduiding mag niet meer dan 35 letters of andere tekens bevatten. De samenvoeging wordt ingediend met een H3-2-formulier.

 

Uiterlijk 24 december 2018

 

Voor de waterschapsverkiezingen van 20 maart 2019 moet het registratieverzoek uiterlijk 24 december 2018 zijn ingediend bij het centraal stembureau van het waterschap in Middelburg. Komt het registratieverzoek later binnen, dan wordt het verzoek niet meer meegenomen. Is het registratieverzoek te laat ontvangen of is er geen registratieverzoek gedaan, dan wil dit niet zeggen dat de partij niet aan de verkiezing mag deelnemen. Dit kan namelijk wel. De groepering mag dan alleen geen aanduiding boven de lijst plaatsen en de lijst krijgt alleen een nummer.

 

Vragen over de registratie of waterschapsverkiezingen?

 

Neem dan contact op met Claudia Hamelink, telefoon 088-2461000 of stel uw vraag per e-mail via Verkiezingen@scheldestromen.nl.